« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Daň z nemovitých věcí 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Letak_HPS_2024_final.pdf
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
<br> Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
<br> na daň z nemovitých věcí v roce 2024
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 se zvyšuje o cca 80 %.V důsledku
zvýšení sazeb daně nevznikla poplatníkům povinnost podat daňové přiznání.Místně příslušný
finanční úřad stanoví novou výši daně ve většině případech hromadnými předpisnými seznamy,které jsou
zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíců dubna
a května 2024.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní
jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí st...
Letak_slozenky_2024_final (1).pdf
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
Informace k zasílání poštovních poukázek
pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2024
<br>
Od roku 2024 došlo na základě novely zákona o XXXX z nemovitých věcí ke zvýšení daně průměrně
<br> o 80 %.Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje <.>
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí,které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více
finančních úřadů,tj.na území více krajů nebo na území hl.města Prahy a jednoho nebo více krajů,jsou do obálek
vkládány společně poštovní poukázky (dále jen „složenky“) za všechny tyto finanční úřady <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,kteří nemají zřízenu datovou schránku,nejsou přihlášeni k zasílání údajů
pro placení daně na e-mail a nehradí daň prostřednictvím SIPO,bude v roce 2024 zaslána poštovní poukázka
A,prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty,s.p <.>
<br> Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku
podnikající fyzické osoby a které nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů
pro placení daně e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána
do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky podnikající fyzické osoby Informace
o daňové povinnosti.Právnickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku a XXXXXX XXX výše daně
sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti
- pokud nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail <.>
<br> Pro platbu daně z nemovitých věcí je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka za finanční úřad,pokud
jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč,nebo dvě složenky za finanční úřad,pokud je
tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách.Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit
i najednou,a to v termínu...
00608125_dne_0515_2400720224 (1).pdf
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
Horova 17 dne
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 720224/24/2700-11530-608125
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.709280/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709281/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709282/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709283/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709284/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709285/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709286/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709287/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709288/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709289/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709290/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709291/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709292/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709293/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709294/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709295/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709296/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709297/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709298/24/2700-11530-608125 <,>
hromadný předpisný seznam čj.709299/24/2700-11530-608125 <,>
<br>
<br> K č.j.720224/24/2700-11530-608125 strana 2
<br>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v ...

Načteno

edesky.cz/d/9521275

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz