« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Veřejná vyhláška - Změna územního rozhodnutí č. 122, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Změna územního rozhodnutí č. 122, formát    

1
MCBIVA 02536/17
<br>
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD,MÁCOVA 3,621 00 BRNO
<br>
<br>
<br> 07.06.2017
S-MCBIVA 01133/17/12
MCBIVA 02536/17
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
stavebniurad@ivanovice.brno.cz
<br> 07.12.2017
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.122
<br>
Výroková část:
Úřad městské části města Brna,Brno – Ivanovice,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle
ust.§13 ods.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),dle čl.18 odst.2 obecně závazné
vyhlášky č.20/2011,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších předpisů,správní
orgán věcně a místně příslušný dle ust.§10 a ust.§11 odst.1 písm.b) zákona 500/2004 Sb <.>,správní
řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v územním řízení posoudil podle § 84 až
§91 stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"),kterou dne 07.06.2017 podal
<br> Statutární město Brno,Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno,IČO 44 99 27 85 <,>
zastoupeno Magistrátem města Brna,Odborem investičním,Ing.Janou Jakubů,vedoucí
odboru,zastoupeni IVAINVEST s.r.o <.>,IČO 040 20 740,Jundrovská 618/31,624 00 Brno
(dále jen „žadatel“),a na základě tohoto přezkoumání podle § 79 a 92 stavebního zákona a
§ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu vydává
<br> rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:
<br> „MČ BRNO - IVANOVICE,KANALIZACE III.a IV.ETAPA
Kanalizace III.etapa - Aktualizace“
<br>
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku par.č.180/5,533/2,181/2,178/123,178/124 a 179 vše v k.ú <.>
Ivanovice <.>
<br>
<br>
Popis stavebních objektů územního rozhodnutí č.122,které vydal Úřad městské části Brna,Brno –
Ivanovice dne 20.05.2005 pod č.j.SÚ-363105-UR-Kr <.>,které nabylo právní moci dne 25.06.2005:
S4 – splašková stoka DN 300 v délce 117,3 + 11 + 66,4 m v ul.Hatě na p.p.č.180/5,181/2,178/123 <,>
<br> 178/124,k.ú.Ivanovice
D4 – dešťová stoka DN 500 v délce 107,5 + 109,7 m a DN 300 v délce 72,8 m v ul.Hatě na p.p.č <.>
<br> 180/5,181/2,178/123 a 178/124,k.ú.Ivanovice
V1 – přeložka vodovodního řadu DN 80 v délce 10,5 m v ul Černá na p.p.č.263/1,1126/1,k.ú <.>
<br> Ivanovice
V3 – přeložka vodovodního řadu DN 100 v délce 35 m v ul.Hatě na p.p.č.180/5,k.ú.Ivanovice
V4 – přeložka vodovodního řadu DN 150 v délce 39 m v ul.Hatě na p.p.č.180/5,k.ú.Ivanovice
P2 – přeložka NTL plynovodu PE 110 v délce 59 m v ul.Hatě na p.p.č.181/2,k.ú.Ivanovice
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE SP.ZN.:
<br> NAŠE ČJ.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br>
<br>
<br>
2
MCBIVA 02536/17
<br> Popis změn územního rozhodnutí:
SO 01 Kanalizace
(včetně změny profitu koncové části dešťové kanalizace D4 z DN 500 na DN 400)
S4 - splašková stoka DN 300 v délce 217,0 m v ul.Hatě na pozemcích par.č.l80/5,181/2,178/123 <,>
<br> 178/124 vše k.ú.Ivanovice
S5 – splašková kanalizace DN 300 v délce 68,0 m v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
D4 – dešťová kanalizace DN 500 v délce 114,0 m v ul.Hatě na pozemcích par.č.l80/5,181/2 <,>
<br> 178/123,178/124 vše k.ú.Ivanovice
D4 – dešťová kanalizace DN 400 v délce 106,0 m v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
D5 – dešťová kanalizace DN 300 v délce 69,0 m v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
<br> SO 04 Přeložka vodovodu
(změna délky a umístění přeložky vodovodního řadu V3 a V4,včetně přípojek)
V3 – přeložka vodovodu DN 100 v délce 53,0 m v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
V4 – přeložka vodovodu DN 150 v délce 80,0 m v ul.Hatě na pozemcích par.č.180/5 a 533/2 vše k.ú <.>
<br> Ivanovice
<br>
Přeložka vodovodních přípojek DN 25 – V-H2d,V-H2a,V-H15,V-H17,V-H2 v délce 22,2 m v ul.Hatě
na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
<br>
<br> SO 05 Přeložka plynovodu
(změna délky a umístění přeložky NTL plynovodu P2,včetně přípojek)
P2 – přeložka NTL plynovodu PE dn 110 v délce 64,6m v ul.Hatě na pozemku par.č.181/2 k.ú <.>
Ivanovice
<br>
Přeložky plynovodních přípojek PE dn 40,dn 50 P-H2,P-H2b,P-H4,P-H6,P-H6a,P-H8 v délce 14,0 m
na pozemcích par.č.181/2 a 179 k.ú.Ivanovice
<br> Katastrální území,parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí,na nichž se stavba
umisťuje:
Stavba bude umístěna na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice o výměře 4193 m2,který je veden
v katastru nemovitostí jako ostatní plocha,ostatní komunikace,na pozemku par.č.533/2 k.ú <.>
Ivanovice o výměře 352 m2,který je veden v katastru nemovitostí jako jiná plocha,na pozemku
par.č.181/2 k.ú.Ivanovice o výměře 544 m2,který je veden v katastru nemovitostí jako zahrada,na
pozemku par.č.178/123 k.ú.Ivanovice o výměře 396 m2,který je veden v katastru nemovitostí jako
zahrada,na pozemku par.č.178/124 k.ú.Ivanovice o výměře 172 m2,který je veden v katastru
nemovitostí jako orná půda a na pozemku par.č.179 k.ú.Ivanovice o výměře 103 m2,který je
veden v katastru nemovitostí jak...

Načteno

edesky.cz/d/949055

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz