« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Vyhláška č. 19/2017, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č. 19/2017, formát    

BíníNlOI
<br> ' * " S'l'ATU'l'ÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNI PŘEDPISY 2017
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.59/2017 <,>
<br> kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů vc statutárním městě Brně
<br> dutum nabytí účinnosti: %4; _ %Z _ Ž Ú %?
<br> '-.l:|-:í=:l|„tl tnc—»tn 111ml.íJrntlit'ilantxků “11111 |.hííí (,t Ill—(Ní) 11.11" [tltth'llntl' 1':1,_»1' l/' l l„l'líttlllílllillllllšltt r/l>|t|\\.\/.1'.\\.\*.111mm?
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č./7/2017 <,>
<br> kterou se stanovuji podmínky pro Spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
<br> Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém 27/33.zasedání konaném dne 7.11.2017 na základě zmocnění & 16 odst.5 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů,a vsoulatln s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.11) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zrizeni),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jcn „vyhláška“):
<br> Clánek 1 \ Uvodní ustanoveni
<br> Tato vyhláška Stanoví podmínky pro spalování suchého rostlítutého materiálu v otevřeném ohništi za účclcmjcho odstranění " <.>
<br> Článek 2 Podmínky spalování suchého rostlinného materiálu
<br> (1) Podmínky pro Spalování Suchého rostlinného materiálu vjcdnotlivých městských částech statutárního města Brna stanoví příloha k této vyhlášce <.>
<br> (2) Spalování suchého rostlinného materiálu je zakázáno v době vyhlášeni vzniku Stnogové Situace 2) pro území statutárního města Brna při překročení infortmitivnlch prahových a regulačních prahových hodnot “ <.>
<br> (3) Spalování suchého rostlinného materiáluje zakázáno v neděli a Státem uznávaný svátek <.>
<br> “ š“ 16 odst.4 zákona č,201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů: „V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečíštěné chemickými látkami.“
<br> “ š 10 odst.2 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů: „Vznik smogové situace njcjí ukončení vyhlašuje mínixterstvo neprodleně ve veřejné přístupném informačním systému a v médiích.Soucasne neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady n dotčené provozovntclc stacionárních zdrojů,kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3.“
<br> “ Příloha č.6 část 1 a 2 k zákonu č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů,kterou se stanoví Stnogové situucc a podmínky jejich vzniku 11 ukončení <.>
<br> Datum nubytí účinností: Struna 2 (celkem 3)
<br> S'IATUTÁRNÍ MĚS'IZO BRNO,<.> ' OBECNĚ ZAVALNA VYHLASKA č.'1/2017 <,>
<br> kterou se _—t;nnnt|i| prdunnk) ])1tt'tlt.íltl\i1111 \llíílíyt'ií |'tlwlll|111)L'l1 nnuurinlu \cutztuuurunu ním-IČ íírnc
<br> Článek 3 Sankce
<br> Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.““
<br> Clánek 4 Zrušovncí ustanoveni
<br> Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.21/2011 <,>
<br> kterou se stanovuji podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.2/2013,č.14/2013 a č.9/2015 <.>
<br> Článek 5 Učinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení
<br> Ing.XXXX Vo 'ál primátor města Brna <,>
<br>./
<br> Mgrkfett- Hladík lt:
<br> [.námčs k primátora města čína
<br> '" “1 23 odst.1 )ísm.a' zákona č.201/2012 Sim„ o ochraně ovzduší,ve znění )ozdč'ších )řed 150:,I? zickt't osoba se > 1 _ _ 1 J 5 p,y
<br> do mstí )řcstu )kll tím,Že v XXX XXX s š' XX odst.'X stáli v otevřeném ()ltlllŠll mé matcrtál než suché rostlinné nutterít'tl 1 | 1 _.P _.1 Y Y
<br> thleCČlŠlČllČ chetntckýmt ía'íktunt“
<br> 925 odst.1 písm.(1) zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů: „Právnická osoba nebo
<br> podni i fyzická osoba se dopustí přestupku tím,že v rozporu s š 16 odst,4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály
<br> |th suché rostlinné materiály nczncčištčnc chemickými látkami“
<br> zákaz/3%?,'.oaff'"“"""""'=0,Í?/% //(%Ž.W79/ <)V83.621OOBMW
<br> l.)zt tl._ft' "“ st': ; |um nm lLlLIIlIlO | Jda mestská čás" MM Imago—una 3 (celkem 3) \ M 1
<br> STATUTÁRNí MĚSTO BRNO Pt—IÍLOHA
<br> \ (vg—.h
<br> Podmínky pro spaíováni suchých rostlinných materiálů v městských částech statutárního města Brna
<br> _“,„2 :_(,š.'\.<.> <,>
<br> *.il€1\ivšL1ĚÍV—l.>
<br> tit
<br> * má: išrn;
<br> Městská část Podmínky V období _ _,<,> _ _ Jiný způsob odstraněni rostlinných BRNO „ pro d d Pondeh Utery Streda Ctvrtek Pátek Sobota materiálů v souladu se zákonem Spalování 0 _ 0 č.185/2001Sb <.>,:) odpadech 1 STŘED BEZ OMEZENÍ CELOROČNÉ z ŽABOVŘESKY POVOLENO 1.3.— 15.10_ 14.00 —1s.oo 3 KRÁLOVO POLE POVOLENO 1.3._ 31.10.08.00 — 20.00 08.00 - 20,00 4 SEVER POVOLENO CELOROČNĚ 14.00 —18.00 09.00 - 16.00 5 ŽIDENICE BEZ OMEZENÍ CELOROČNÉ 6 ČERNOVICE POVOLENO CELOROČNÉ 14.00 - 20.00 14.00 - 20.00 7 JIH BEZ OMEZENÍ CELOROČNĚ '1) CELOROČNĚ 08.00 - 20.00 8 BOHUNICE POVOLENO pouze první 1.3.- 31.10.08.00 _ 1...

Načteno

edesky.cz/d/947977

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz