« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0191649/2024/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0132932/2024 TEL./E-MAIL: 542 174 783/hedlova.jaroslava©bmo.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: ' 2 L “UL“ 202“ Úřad městsiěé částšměsta Brna rno-|,Mariánské nám.13.61700 Brno Uřad městské části města Brna 3 Brno-jih '8 2 ll “Uli" 202“ Sejmuto dne: Mariánské nám.13,51700 0 " & Bmo c,ÚJŠŘ/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> WW
<br> : „„.-
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle © 77 odst.1 písm.c) á š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednání dle 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,vedené pod č.j.: KRPB—72515—2/ČJ-2024—0602Dl,v kontextu čj.: KRPB—145686—1/ČJ-2021— 0602Dl ze dne 22.04.2024 v souladu s ustanovením 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a následně části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci |||.tř <.>,ul.Rozhraní,před č.o.34,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <,>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpeč...

Načteno

edesky.cz/d/9419610

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz