« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemu
£7175
<br> AVE Koll'n s.r.o <.>
<br> TFI’dvorské 1501,280 02 Koll'n
<br> Obec Luiec n.Cidlinou Tel.: 321 724 011,Mob.: 724 035 714
<br> Luiec n.Cidlinou 203 E-mail: vendula.kremzova@ave.cz
503 62 Luiec n.Cidlinou
<br> vEc: OZNAMENi o svozu NEBEZPECNYCH ODPADU,STAREHO ELEKTRA
A OBJEMNYCH ODPADU
<br> Nebezpeém’l odpad a elektro bude 0d obyvatel odebl’rén
<br> ‘33 dne 27.4.2024 nésledovné:
<br> Misto odbéru ‘ Cas odbéru
<br>
<br> Obecni fifad 10:30 — 11:30 hod <.>
<br> V rémci sbéru nebezpec‘inych odpadfi mfliete odevzdat tyto druhy nebezpeény’lch odpadfl:
<br> (g:
‘3’
(93”
<br> g spoti‘ebm’ chemikélie: nespotFebované kyseliny,Iouhy,fotochemikélie,éisticn’ prostFedky
apod <.>
<br> @3
<br> zneéiéténé obalv 0d barev,Fedidel,olejCI,Eisticu’ch prostFedkfi atd <.>
sorbenty,hadry od oleje,olejové filtry atd <.>
<br> p_esticidy,herbicidy: nespotFebované prostfedky k hubem’ hmyzu a ochrané rostlin
<br> Qneumatiky
<br> V rémci sbéru elektra mfiiete odevzdat tyto pouiité Wrobky:
g pouiitéelektrozai‘izeni: ledniéky,mrazniéky,praEky,televize,rédia,poEI'taEe,mikrovlnky <,>
videa,monitory apod <.>
<br> :5: baterie a monoélénkv
<br> @D
@
<br> akumulétorv z osobnl’ch aut a motocyklfi
<br> za'i‘ivky a Wbojky
<br> flflE
<br> Objemny' odpad bude od obyvatel odebirén:
<br> @ 0d pétku 26.4.2024 bude k0ntejner pi‘istaven ve sbérném dvoFe a 0dvezen ve Etvrtek
2.5.2024
<br> V ra'mci sbéru Objemny'ch odpadfi mfiiete odevzdat tyto druhy odpadfi:
<br> t?”
@‘D
1%”
<br> stag’ nébytek — napF.: kFesla,iidle,skfi'né,vélendy,matrace
mdlahové krvtiny — napF.: koberce,linolea
<br> sanitérnl' keramilgg — napF.: umyvadla,toalety
<br> Dékuji za spolupréci <.>
<br> V Koll'né,dne 15.2.2024
<br>
<br> 1‘.<.> __.<.> _ <.>
<br> “u" ’ / WE
; AVEKm‘fifi ’4
mewd ‘00?
<br> m 0:! ”of"
m 251““? me 0.35%“?
<br>
<br>
<br>
<br> Vendula Kremzové
Poradce pro ekologii

Načteno

edesky.cz/d/9407131

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz