« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ČENKOV U PŘÍBRAMĚ, POZEMEK P.Č. 645/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nabídka SI - dopis.docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2
Územní pracoviště Střední Čechy
<br> odbor Odloučené pracoviště Příbram <,>
nám.T.G.M.145,261 01 Příbram
<br>
<br>
<br>
<br>
9844/SPB/2023-SPBM
<br>
<br> Zveřejnění prostřednictvím internetových
stránek Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŠE Č.J.:
UZSVM/SPB/8761/2023-SPBM
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
ÚTVAR:
XXXX
<br>
TELEFON:
+420 318 471 245
<br>
E-MAIL:
Miloslava.Muzikarova@uzsvm.cz
<br>
DAT.SCHRÁNKA:
4bdfs4u
<br>
DATUM:
11.12.2023
<br>
<br>
Nabídka nemovitého majetku České republiky
organizačním složkám státu
<br> V souladu s ustanovením § 19c odst.1 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.219/2000 Sb.“),Vám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) – nabízí tento nemovitý majetek:
<br> 1.parcela č.645/4 o výměře 239 m2,ostatní plocha,neplodná půda
<br> v katastrálním území Čenkov u Příbramě,obec Čenkov,vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Příbram na LV č.60000 v katastrálním území Čenkov u Příbramě a obci Čenkov <.>
<br> Podrobnější informace k nabízenému majetku získáte na ÚZSVM,odbor Odloučené pracoviště Příbram,tel.: 318 471 245 <.>
<br>
Vaši odpověď očekáváme v termínu do 15 dnů ode dne zveřejnění této nabídky.V případě,že nabídka nebude ve stanoveném termínu akceptována,budeme nadále postupovat podle zákona č.219/2000 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Příbram
Čenkov u Příbramě, aukční vyhláška.pdf
1/5
<br>
5739/SPB/2024-SPBM
Čj.: UZSVM/SPB/5465/2024-SPBM
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> EAS/SPB/033/2024
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 15.5.2024 v 11:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 16.5.2024 v 11:00 hod <.>
<br>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Příbram <.>
Kontaktní osobou je XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <,>
e-mail: miloslava.muzikarova@uzsvm.cz <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách
je možné také registraci provést <.>
<br>
2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1.700 Kč.Kauci lze
složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 14.5.2024.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po
přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
...
Čenkov u Příbramě, typová kupní smlouva.pdf
5739/SPB/2024-SPBM
Čj.: UZSVM/SPB/5465/2024-SPBM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Příbram,na
základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějš...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz