« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. JEZEŘÍ POZEMEK P.P.Č. 17/3 O VÝMĚŘE 864 M2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
3066/UCV/2024-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/2418/2024-UCVM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
1.Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím
Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <,>
dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 14.5.2024 ve 12:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 15.5.2024 ve 12:00 hod <.>
<br> 2.Zadavatelem aukce je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> 3.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Chomutov <.>
<br> 4.Kontaktní osobou je XXXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
<br> systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 87.000,00 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 13.5.2024.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci.Po přihlášení účastníka k aukci je možné provést úhradu kauce
pomocí QR kódu <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem než
bezhotovos...
Typová smlouva.pdf
3066/UCV/2024-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/2418/2024-UCVM
<br>
TYPOVÁ KUPNÍ SMLOUVA – PRO INFORMACI UCHAZEČŮM V ELEKTRONICKÉ AUKCI
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Chomutov <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …………… <,>
trvalý pobyt:……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …………… <,>
trvalý pobyt:……… <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO:………,DIČ:……… <,>
zapsána vobchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(přesné znění názvu územně samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO:………,DIČ:……… <,>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a pod...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz