« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - BRTEV Č.P. 20 - ROD.DŮM, VČETNĚ ST.P.Č. 34, P.P.Č. 374/1, 377, 378/1, 747 V K.Ú. BRTEV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Typová kupní smlouva.pdf
1564/HSJ/2024-HSJ
Čj.: UZSVM/HSJ/1532/2024-HSJ
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
<br>
1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemky:
<br> • stavební parcela číslo 34,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,způsob ochrany
rozsáhlé chráněné území <,>
<br> • pozemková parcela číslo 374/1,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní
fond <,>
<br> • pozemková parcela číslo 377,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní
fond <,>
<br> • pozemková parcela číslo 378/1,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní
fond <,>
<br> • pozemková parcela číslo 747,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní
komunikace,způsob ochrany rozsáhlé chráněné území <,>
<br>
zapsané na listu vlastnictví č.60000 v katastru nemovitostí pro katastrální území Brtev,obec
Lázně Bělohrad,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Jičín <,>
<br> včetně všech součástí a příslušenství,které tvoří zejména:
<br>
• stavba Brtev č.p.20,rod.dům,stojící na pozemku p.č.: St.34,jehož je součástí
<br> • trvalé porosty
<br> • stodola
<br> • kůlna
<br> • oplocení
<br> • jímka
<br> • trativod
<br> • vodovodní a kanalizační přípojka
(dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br>
<br> 2.Úřad pro zastupování ...
Aukční vyhláška.pdf
1564/HSJ/2024-HSJ Čj.: UZSVM/HSJ/1532/2024-HSJ
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 15.05.2024 ve 13:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 16.05.2024 ve 13:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatně oddělení Jičín <.>
<br> Kontaktní osobou je Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: nadezdakozakova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 430.000 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 14.05.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavat...

Načteno

edesky.cz/d/9404767

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz