« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - OOP - přechodná úprava provozu - Krasejovka - oprava kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP - přechodná úprava provozu.pdf [0,16 MB]
str.1
<br>
Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/6612/2024 Ja vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/6612/2024-2 XXXXX XXXXX XXX XXX XXX jakesp@c-budejovice.cz XX.X.2024
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 19.4.2024 žádost navrhovatele Obec Kamenný Újezd,IČO 00245062,se sídlem
Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích.Správní orgán v souladu s ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie České republiky <,>
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje – dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích č.j <.>
KRPC-9-243/Čj-2024-020106 ze dne 17.4.2024 a dále v souladu s ust.§ 77 odst.1,odst.2,odst.5
zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci - silnici č.III/00354a a místní komunikaci v obci Kamenný Újezd,místní části
Krasejovka pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při realizaci stavebního záměru
„Oprava kanalizačního řadu MK Krasejovka“ – viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou
součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 29.4.2024 – 12.5.2024
<br>
Podmínky pro ...
VV - OOP - přechodná úprava provozu - DIO.pdf [0,74 MB]
<.> i PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
<br> DETAIL
<br> ! El!
<br> SMISTNI KOMUNIKACE UZAVŘENA
<br> SMÍSTNI Komummce UZAVŘENA
<br> smlsml KOMUNIKACE UZAVŘENA
<br> 1 7 101:— 2024
<br> Tomis (\CFŠKF P" " LČR/x.<.>.<.>.:.Jřfl.<.>.<.>.::pU—BLŠKY \ 32.352: —;£L)1TELST\/í'Pf“=Lž-“"= [ „Jinouzzsxs'rao KRAJ: v J“— UZ_E TNIODBOHČESKŠ iEQ—s.<.>.“ 09.5 <.>,mí !NSPEFGÚFZZŘ; M31,Ch- PíJsmyrxn PŘHRÁDKA 12%,3:105CESKÉBUDĚJOVI “
<br> "Í
<br> “'Š *?,' <.>
<br> XXXX - stavební a obchodní společnost,spol.s r.o.Lidická 246.370 07 České Budějovice
<br> OBJEDNATEL : Obec Kamenný Ujezd _ Náměstí 20.38381 Kamenný L&ezd
<br> tel.: 336 466 857 NÁZEV _ fax : 356 460 793 ' DIO - OPRAVA KANALIZAČNÍHO ŘADU e-mail: MK KRASEJOVKA
<br> ínfo©lioncb.cz
<br> DATUM : 04/ 2024

Načteno

edesky.cz/d/9401887

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz