« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - PRODEJ POZEMKU P.Č. 2745/13 V K.Ú. MOHELNICE, OBEC MOHELNICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška 2745-13 k.ú. Mohelnice.pdf
||| ||| lIIIllHIIIIIIIl IIIII IIIIIIIIIIllllllIIllll ||||| "||" | |||I|| |||
<br> 2_881/OSU/2024—OSUM Cj.: UZSVM/OSU/2710/2024—OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www,nabidkamajetkucz <.>
<br> ].Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,100: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkdcz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den ÍŠ£QŽOQM v „40.2.00.<.> hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 4éí02530f v.<.> /131.00.<.>.<.>.<.> hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Mgr.Iva Kčsslerová,tel.: 583 481 125 e-mail: iva.kosslerova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 181 200,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-9W7?1/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne.<.>.<.>.<.> 1.„LPŠQÉÍÉ.<.>.<.>.<.>.<.>.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem a...
Kupní smlouva - p.č. 2745-13 v k.ú. Mohelnice.pdf
1
<br>
2881/OSU/2024-OSUM
Čj.: UZSVM/OSU/2710/2024-OSUM
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce)
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v prá...

Načteno

edesky.cz/d/9401159

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz