« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. JINONICE, PARC. Č. 1006/3 A PARC. Č. 1006/12 - UŽÍVÁNÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
1/3
<br>
<br> 30927/A/2024-HMU2
Čj.: UZSVM/A/17507/2024-HMU2
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
E AS / P H A / 2 5 / 2 0 2 4
<br>
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak <.>
Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 7.5.2024 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 9.5.2024 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze <.>
Kontaktní osobou je Mgr.Bc.Zuzana Volejníková,DiS <.>
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části aukční ceny (dále jen „kauce“)
ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 39.000,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710 tak,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 6.5.2024 do 23:59 hod.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se
k elektronické aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat
v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke ...
Smlouva o nájmu nemovité věci.pdf
1
<br>
<br> 30927/A/2024-HMU2
Čj.: UZSVM/A/17507/2024-HMU2
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
Územního pracoviště v hl.m.Praze na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném
znění
IČO: 69797111
(dále jen „pronajímatel“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem nebo dle
živnostenského oprávnění) <,>
zapsané sídlo podnikatele (popřípadě bydliště): ….<.> … <.>,skutečné sídlo podnikatele……….<,>
IČO: ………,DIČ ……… <,>
bankovní spojení ………
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje……… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce) <,>
nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ ……… <,>
bankovní spojení ….<.>....

Načteno

edesky.cz/d/9392146

Meta

Pronájem   EIA   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz