« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - sociální pracovník OSPOD - ÚMČ Brno-sever, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - sociální pracovník OSPOD - ÚMČ Brno-sever, formát    

OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.57/2017
Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
sociální pracovník/pracovnice OSPOD
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: zajišťuje odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a dítě,vystupuje u soudních jednání,spolupracuje s příslušnými orgány a organizacemi,vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí a mládeže,uplatňuje samostatné nebo skupinové metody sociální práce,samostatně zajišťuje sociální diagnózy,provádí poradenskou činnost,vykonává funkci opatrovníka a poručníka nezletilých dětí
Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,a nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,10.platová třída,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (sick days,ošatné,příspěvek na stravování,příspěvek
na dopravu,příspěvek na vedení účtu,příspěvek na rekreaci atd.)
Termín nástupu: dle dohody (možný ihned)
Požadavky:
· vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů (zaměření na sociální práci,sociální politiku,sociální pedagogiku,právo nebo speciální pedagogiku)
<br> · znalost zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů
· znalost rodinného práva dle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
· znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> · orientace v zákoně o sociálních službách,trestním zákoníku,trestním řádu a v problematice soudnictví ve věcech mládeže
<br> · schopnost jednat s lidmi,komunikativnost,ochota celoživotního vzdělávání,spolehlivost,časová flexibilita
<br> · řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Dále výhodou:
<br> · praxe v sociální oblasti
Další předpoklady:
<br> · zdravotní způsobilost dle § 110 odst.3 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <,>
ve znění pozdějších předpisů,k výkonu funkce sociálního pracovníka (před vznikem pracovního poměru bude vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka)
<br> · státní občanství ČR,nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
<br> · věk minimálně 18 let
<br> · svéprávnost
· bezúhonnost
<br> · ovládání jednacího jazyka
<br> Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
<br> čísla výběrového řízení,jména a příjmení,titulu,data a místa narození,státní příslušnosti,místa trvalého pobytu,čísla OP,data a podpisu,telefonního spojení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení <.>
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního <.>
K přihlášce se připojí doklady:
· motivační dopis
<br> · strukturovaný životopis
· originál,příp.ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
· ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
<br> statutární město Brno,Úřad městské části Brno-sever,personální oddělení,Bratislavská 70,601 47 Brno (tel.545 542 211)
Bližší informace o druhu práce podá Ing.Vlasta Procházková,vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever,tel.545 542 115 <.>
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak,aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 19.12.2017 do 12:00 <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče <.>
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br> tajemník ÚMČ Brno-sever

Načteno

edesky.cz/d/938328

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz