« Najít podobné dokumenty

Obec Bratkovice - Rozhodnutí o zařazení do kategorie "místní komunikace"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bratkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
oBEcNí úŘao BRATKovlcE
Dominikální Paseky 62,262 23 Bratkovice
<br> čísto leoruRcí:
vyŘtzulr: XXX XXXXXXXXX
TEL.: XXXXXXXXX
<br> DNE: XX.4.2024
<br> RozHoDruurí
Obecní úřad Bratkovice jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust.§
40,odst.5,písm.a),zákona č,1311997 Sb,<,> o pozemních komunikacích v platném znění
<br> rozhodl
ve správním řízení o návrhu obce Bratkovice,o zařazení níže uvedené pozemní komunikace
do kategorie místních komunikací,t a k t o:
<br> Nově vybudovaná pozemní komunikace,na kterou byl vydán Kolaudační souhlas
č,j,808l24lTů dne 10,4,2024,vedená po pozemku parc.č.49312,zapsaný na LV č.10001 pro
obec Bratkovice a kat.území Bratkovice,u Katastrálního.úřadu Středočeského kraje
pracoviště Příbram s e,na návrh obce Bratkovice,a v souladu s ust.§ 3,odst.1,2 zákona č <.>
1311997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění,tímto rozhodnutím
<br> zařazujedo kategorie m í s t n í k o m u n i ka c e
<br> a bude takto zapsána do pasportu místních komunikací <.>
<br> odůvodnění
<br> Dotčená pozemní kornunikace slouží převážně místní dopravě na území obce Bratkovice
v části Bratkovice,čímž splňuje znaky uvedené pro tuto kategorii v ust.§ 6,odst.1,zákona o
pozemních komunikacích a svým dopravně-technickým stavem a dopravním významem pak
znaky místní komunikace lll,třídy ve smyslu ust.§ 6,odst.3,písm.c) uvedeného zákona <.>
Je obecný zájem na tom,aby tato byla užívána účastníky silničního provozu k uvedenému
účelu bez omezení,provoz na této plně podléhal režimu zákona č.1311997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích a provozu na nich pak režimem zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích v platném znění.Současně tím dojde k jednoznačnějšímu vymezení
práv a povinnostíjak správce dotčených komunikací,tak i uživatelů,Na základě zjištěných a
uvedených skutečností a naplnění zákonných důvodů,Silniční správní úřad Bratkovice
rozhodl,jak shora uvedeno <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání,a to ve lhůtě ...

Načteno

edesky.cz/d/9349382

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bratkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz