« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - právní st. úřadu - ÚMČ Brno Slatina, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - právní st. úřadu - ÚMČ Brno Slatina, formát    

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení č.j.MCBSLA/06675/17/TAJ/St
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno - Slatina
<br> vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice
<br> právník odboru výstavby a územního rozvoje
(stavebního úřadu)
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna Brno-Slatina
<br> Charakteristika pozice: komplexní výkon právních činností na úseku stavebního a
územního řízení,včetně řízení o přestupcích na těchto úsecích
<br> Pracovní poměr: dobu neurčitá,plný pracovní úvazek
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
(dále jen zákon):
 státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 schopnost dorozumět se jednacím jazykem (český nebo slovenský jazyk)
<br> Další požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
 orientace v obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností <,>
<br> zejména zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,vše v platném znění <,>
<br>  zkouška zvláštní odborné způsobilosti - není podmínkou,je výhodou
 praxe ve veřejné správě,zejména pak na úseku stavebního řízení výhodou
 znalost práce na PC – (Internet,webové a kancelářské aplikace) – uživatelsky
 samostatnost,odpovědnost,pečlivost,spolehlivost
 vysoké pracovní nasazení,flexibilita a odolnost vůči stresu
 dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 11)
<br> Náležitosti přihlášky:
 jméno,příjmení titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
<br>
<br>  číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního
občana)
<br>  datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce je nutné připojit doklady ( § 6 odst.4 zákona)
 strukturovaný profesní životopis,ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních
<br> zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle
<br> zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění <.>
<br> Termín nástupu: dle dohody,v co nejkratším termínu
<br> Přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději
<br> do 15.12.2017
<br> na adresu:
Úřad městské části Brno - Slatina
Tilhonova 59
627 00 Brno
<br> Bližší informace poskytne Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,tajemnice ÚMČ,tel.XXX XXX XXX
nebo ing.XXXXX XXXXXXXX,vedoucí OVÚR
<br> Bez splnění podmínek náležitosti přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do
výběrového řízení <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče <.>
<br> V Brně dne 23.11.2017
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
tajemnice ÚMČ Brno - Slatina
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/933305

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz