« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Vilémovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 17.4.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Vilémovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedani_17.4..2024-1.pdf
Obec Dolní Vile movice Zastupitelstvo obce Dolní Vile movice
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva
<br> obce Dolní Vilémovice <,>
<br> konaného dne 17.4.2024 od 19.00 hod
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zaseda ní zastupitelstva obce Dolní Vile movice bylo zaha jeno v 19:00 hodin
<br> starostou obce <.>
<br> Starosta konstatoval,z e zaseda ní bylo r a dne svola no,pozva nka byla vyve s XXX
<br> alespon po dobu X dní a zver ejne na na u r ední i elektronicke desce <.>
<br> Starosta konstatoval,z e pr í tomno je 7 c lenu zastupitelstva,takz e zastupitelstvo je
<br> usna s ení schopne.Jedna ní zastupitelstva bude probí hat dle jednací ho r a du ZO <.>
<br>
<br>
<br> 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Pavla Kučeru a XXXXXXX Denemarka <,>
<br> zapisovatelem Hanu Nedvědovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Dolní Vile movice urc uje ove r ovatele za pisu Pavla
<br> Kuc eru a XXXXXXX Denemarka,zapisovatelem Hanu Nedve dovou <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0
<br> Usnesení č.118/2024 bylo schváleno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2) Schválení programu
<br> Starosta navrhl doplnit program zasedání o bod: Ošetření veřejné zeleně
<br>
<br>
Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1 a 2 <.>
<br> 4) Prodej části pozemku p.č.1377/12
<br> 5) OZV č.1/2024 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
6) Oprava fasády- ZŠ Dolní Vilémovice
<br> 7) MŠ Dolní Vilémovice podání žádosti o dotaci <.>
<br>
8) Veřejné osvětlení lokalita Z16 – výběr zhotovitele <.>
<br>
9) Aktualizace odpisového plánu č.1/2023 ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice <.>
<br> 10) Schválení odpisového plánu na rok 2024 ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice
<br> 11) Kniha Dolní Vilémovice včera a dnes
<br> 12) Oprava střechy přísálí KD
<br> 13) Ošetření veřejné zeleně
<br> 14) Diskuze
<br> 15) Záv...

Načteno

edesky.cz/d/9331680

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Vilémovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz