« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbice - OBEC VRBICE - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠ rozvaha, výkaz zizku a ztrát, příloha k 31.12.2023
Období Číslo
<br> položky Název položky Brutto Korekce Netto
<br> 4 779 770,23 3 054 951,25 1 724 818,98 2 098 926,32
<br> Stálá aktiva 3 054 951,25 3 054 951,25
MŠ rozvaha, výkaz zizku a ztrát, příloha k 31.12.2023
Období Číslo
<br> položky Název položky Brutto Korekce Netto
<br> 4 009 391,78 2 052 247,08 1 957 144,70 1 970 769,13
<br> Stálá aktiva 2 359 822,08 2 052 247,08 307 575,00 104 049,00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Kra—“ký úřad “mmm—““h“ kraje ílllllíll||IllllllllllílllíllllllllllíllllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIII
<br> Odbor kOlltrOll'lí & právní KUJMXOQZJVlO Zerotinovo náměstí 3 601 82 Brno
<br> spa.: s - JMK 99039/2023 OKP Oj.: JMK 24
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> obce VRBlCE,okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 1.prosince 2023 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 9.dubna 2024.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hOSpodáření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Vrbice Vrbice 89,691 09 Vrbice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ;; X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXX — ekonom obce
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 13.října 2023,a to doručením písemného oznámení úze...
Příloha k 31.12.2023
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Vrbice č.p.89,691 09 Vrbice
Obec Vrbice00283738
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,ucetni@vrbice.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a od roku 2016 je plátcem DPH <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní jednotka postupuje podle přijaté vnitřní směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů,evidence majetku <,>
směrnice o odpisování dlouhodobého majetku,směrnice o časovém rozlišení a směrnice o inventarizaci.Účetní
postupy,které jednotka používá vycházení ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČSÚ č.701-710 a metodiky JMK <.>
Dle metodiky JMK došlo v roce 2019 ke změně metody účtování fondu (Fond VHM) <.>
Způsob účtování zásob - B
Účtování u opravných položek - k 31.12.daného účetního období
Obec prování odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů k 31.12 <.>
daného účetního období
Kurzové rozdíly - kurz ČNB k datu účetního případu
Časové rozlišení - k 31.12.daného účetního období
<br> Strana
1 z 13
<br> 27.2.2024
10:42:58
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (VRBICE),verze: 2023.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 2 980 305,35 2 858 498,56 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 1 099 421,34 979 694,55 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
445 294,85 445 294,85 Vyřazené pohledá...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Vrbice00283738
sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Vrbice č.p.89,691 09 Vrbice
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,ucetni@vrbice.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX 384,71 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 423 962,56 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 1 822 003,74 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 8 400,99 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 2 953 328,68 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 5 901 761,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 1 766 242,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 14 067,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 44 212,20 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> 113,00 -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 15 717,26 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 2 000,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 76 610,34 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 5 402 859,84 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 683,98 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 4 245,78- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 1 486 354,17 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 843 040,62 -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 266 33...
Rozvaha k 31.12.2023
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
00283738IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Vrbice
Vrbice č.p.89,691 09 Vrbice
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,ucetni@vrbice.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,20 361 070,20 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 129 741,20 129 741,20
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 557 218,00 231 329,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 42 500,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 219 808 579,67 61 456 668,18
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 7 306 363,17 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 161 554 563,14 40 432 538,72
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 25 305 453,04 15 375 866,81
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 4 775 031,20 4 775 031,20
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> 873 231,45 873 231,45
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 19 993 937,67 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 17 271 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 17 271 000,00 - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br>...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 29 988 400,00 = 29 988 400,00
33 357 600,00 = 33 357 600,00
43 448 793,45 = 43 448 793,45
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
300 000,00 = 300 000,00
300 000,00 = 300 000,00
<br> 9 050 000,00 = 9 050 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 29 688 400,00 = 29 688 400,00
33 057 600,00 = 33 057 600,00
34 398 793,45 = 34 398 793,45
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
27 787 600,00 = 27 787 600,00
32 320 300,00 = 32 320 300,00
33 908 714,21 = 33 908 714,21
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
27 487 600,00 = 27 487 600,00
32 020 300,00 = 32 020 300,00
24 858 714,21 = 24 858 714,21
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
27 487 600,00 = 27 487 600,00
32 020 300,00 = 32 020 300,00
24 858 714,21 = 24 858 714,21
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
2 200 800,00 = 2 200 800,00
1 037 300,00 = 1 037 300,00
9 540 079,24 = 9 540 079,24
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
2 200 800,00- = 2 200 800,00-
1 037 300,00- = 1 037 300,00-
9 540 079,24- = 9 540 079,24-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
2 200 800,00- = 2 200 800,00-
1 037 300,00- = 1 037 300,00-
9 540 079,24- = 9 540 079,24-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
2 200 800,00 = 2 200 800,00
1 037 300,00 = 1 037 300,00
9 540 079,24 = 9 540 079,24
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 27.2.2024
10:35:31
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (VRBICE),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,4...
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
OBEC VRBICE,Vrbice č.89,691 09 Vrbice,IČO: 00283738
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 (v tis.Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2023
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> 22 666 22 934 24 222 105,62%
<br> 3 611 5 535 5 530 99,91%
<br> 0 35 357 1020,00%
<br> 3 411 4 554 4 290 94,20%
<br> 300 300 9 050 3016,67%
<br> 29 988 33 358 43 449 130,25%
<br> 21 307 25 180 21 120 83,88%
<br> 0 0 8 750 0,00%
<br> 6 480 7 140 4 039 56,57%
<br> 27 787 32 320 33 909 104,92%
<br> 2 201 1 038 9 540
<br> Změna na bankovních účtech 0 -1 337 -5 863 438,52%
<br> 0 -1 451 0,00%
<br> -2 201 -2 201 -2 201 100,00%
<br> 0 0 -25 0,00%
<br> 0 2 500 0 0,00%
<br> Financování celkem: -2 201 -1 038 -9 540 919,08%
<br> 2.Údaje o majetku,pohledávkách a závazcích k 31.12.2023 (v tis.Kč)
<br> Stav k 1.1.2023
<br> 177 313 176 012
<br> 26 672 11 377
<br> 203 985 187 389
<br> 163 616 169 224
<br> 40 369 18 165
<br> 203 985 187 389
<br> AKTIVA 187 389 PASIVA 187 389
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 368 Vlastní jmění 169 224
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 158 352 Závazky
<br> Dlouhodobý finanční majetek 17 271 dlouhodobé 16 098
<br> Dlouhodobé pohledávky 20 krátkodobé 2 067
<br> Zásoby 241
<br> Krátkodobé pohledávky 1 183
<br> Krátkodobý finanční majetek 9 954
<br> Aktiva celkem
<br> Aktivní krátkodobé operace řízení
<br> likvidity - výdaje
<br> Vlastní zdroje
<br> Pasiva celkem
<br> Splátky půjčených prostředků
<br> Operace peněžních účtů (8901)
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Vrbice za rok 2023
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Třída 8 - Financování
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
<br> Třída 4 - Převody mezi bank.účty
<br> Třída 5 - Převody mezi bank.účty
<br> Nepřeved.částky vyrov.schodek (8905)
<br> Stav k 31.12.2023
<br> Cizí zdroje
<...

Načteno

edesky.cz/d/9330728

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz