« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves nad Nisou - závěrečný účet MJH 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přezkum
kk
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
<br> Č.j.; LK - 0117/23/Les
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské hory,IČO 70693544,za rok 2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské hory za rok 2023 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 14.8.2023 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 6.9.2023.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 29.1.2024 <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.101 ] <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle 5 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů á © 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK - 0117/23/Les
<br> dne 11.8.2023
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 29.1.2024.Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXX - předseda svazku obcí,Ing.XXXXXX XXXXXX — účetní <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční...
rozvaha
Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70693544
Název: DSO Jizerske hory
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 817 189,48 2 363 864,00 453 325,48 490 085,48
<br> A.Stálá aktiva 2 388 405,00 2 363 864,00 24 541,00 83 441,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 388 405,00 2 363 864,00 24 541,00 83 441,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 294 500,00 269 959,00 24 541,00 83 441,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 093 905,00 2 093 905,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 08.01.2024 9h36m 5s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6....
výsledovka
Licence: D2HW XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70693544
Název: DSO Jizerske hory
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 80 760,00 80 714,00
<br> I.Náklady z činnosti 80 760,00 80 714,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 308,00 1 308,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 20 000,00 20 000,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 9h37m 9s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D2HW XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 58 900,00 58 900,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Ná...
závěrečný účet MJH 2023
Návrh pro jednání valné hromady svazku
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2023
<br>
Mikroregion JIZERSKÉ HORY
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
<br>
<br> Schválený Upravený Skutečnost
rozpočet rozpočet
<br> P ř í j m y v tis.Kč v tis.Kč v Kč
<br>
§ položka
<br> 4221 Prov.přísp.od obcí 44 44 44 000,00
<br>
<br> Příjmy c e l k e m 44 44 44 000,00
<br>
<br> V ý d a j e
<br>
2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 0,00
<br> 3639 5021 Ost.osobní výdaje 30 30 20 000,00
<br> 3725 5163 Služby peněžních ústavů 1 1 552,00
<br> 6310 5163 Poplatky peněžního ústavu 3 3 1 308,00
<br>
<br> Výdaje c e l k e m 84 84 21 860,00
<br>
<br> Financování
<br>
8115 změna stavu na bankovních účtech 40 40 -22 140,00
<br> Financování celkem 40 40 -22 140,00
<br>
<br>
<br> K o m e n t á ř
<br>
<br> Rozpočtové příjmy <.>
<br>
<br> Členské příspěvky obcí ve výši 4 000,- Kč od každého člena byly uhrazeny v řádném termínu.Obec
<br> Lučany nad Nisou zaplatila příspěvek na rok 2023 již v prosinci 2022.Obec Bedřichov zaplatila příspěvek
<br> na rok 2024 v prosinci roku 2023
<br> V roce 2023 neproběhla žádná akce <.>
<br>
<br> Rozpočtové výdaje <.>
<br>
<br> Bylo uhrazeno sdružené pojištění vozidla štěpkovače 552,- Kč <.>
<br> Z běžných výdajů se platily pouze bankovní poplatky a odměny <.>
<br>
<br>
<br> Účelové fondy
DSO netvoří jiné účelové fondy
<br>
<br> Doplňující informace o majetku DSO
<br>
Stav účtu u KB k 1.1.2023 Kč 406 149,43
<br> Příjmy Kč 44 000,00
<br> Výdaje Kč 21 740,00
<br> Stav účtu u KB k 31.12.2023 Kč 428 409,43
<br>
<br> Stav účtu u ČNB k 1.1.2023 Kč 495,05
<br> Příjmy Kč 0
<br> Výdaje Kč 120,00
<br> Stav účtu u ČNB k 31.12.2023 Kč 375,05
<br>
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br>
Náklady celkem 80 760,00
<br> Výnosy celkem 92 103,00
<br> Výsledek hospodaření + 11 343,00
<br>
<br> Náklady obsahují odpisy majetku (štěpkovač),povinné ručení pojezdu štěpkovače,odměny a bankovní
<br> poplatky,výnosy příspěvky obcí a rozpuštění dotace k odpisům <.>
<br>
<br> Zpráva o výsledku pře...

Načteno

edesky.cz/d/9313390

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz