« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Rozpočtové opatření 2/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 2/2024
obec Vojslavice,lao 00249394 KEO4 1.12.13 UR006
<br> Rozpodtov6 zmdny s drjvodovou zprevou
<br> Schvdlen6 rozpodtov6 opatieni e.212024
Zastupitelstvu piedloZeny ke schvdleni Ipravy rozpodtu:
<br> PYiimy
XXX XXX OrgT orgX N+Z+lJz ZJ MU Pttvodn[ hodnota Po zmdnX Ndzev
<br> 4!22
Celkem za Par:
<br> 00091 0,00
<br> 0,00
<br> 54 000,00 54 OO0,0O Neinvestidni piijat6 transfery od krajri
<br> 54 000,0054 000,00
<br> PYijmy celkem 0,00 54 000,00 54 000,00
<br> vidaje
XXX XXX OrgT orgX N+Z+UZ ZJ MU Pttvodni hodnota Pozmdnd Ndzev
<br> 1032 5169
<br> Celkem za Par: 1032
<br> 670 500,00
<br> 670 500,00
<br> 40 000,00
<br> 40 000,00
<br> 710 500,00 N6kup ostatnich sluZeb
710 500,00 Podpora ostatnich produkdnich
<br> 2310 5139
<br> Celkem zaPar:23L0
18 000,00
<br> 18 000,00
<br> B 500,00
<br> I500,00
26 500,00
<br> 26 500,00
<br> NAkup materidlu linde nezaiazenf
<br> Pitn6 voda
<br> 2321 5t7t
Celkem zaPar.232L
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 0oo,oo
<br> 10 000,00 Opraw a udrZov6ni
10 000,00 Odv6d6ni a 6istdni odpadnich vod a
<br> 6310 5163
<br> Celkem za Par: 6310
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 1 000,00 SluZby pendZnich ristavtj
<br> 1 000,00 Obecn6 pY[my a Wdaje z finandnich
<br> V!daje celkem 694 000,00 54 000,00 748 000,00
<br> Dfivodovd zpreva k rozpo6tov6mu opatYenf d.2
<br> Vsouladu s ustanovenim S 1-6 zekona1.1SOI1OOO Sb <.>,o rozpodtovych pravidlech (zemnlch rozpodtfi dojde k rozpodtov6mu
opatfeni v pi(pad6 zm6n rozpodtovych prostfedk0 nazdvaznych ukazatelfch (napi.zm6na objemu nebo piesuny mezi
ukazateli).i <.>,<.>,:._.<.>
<br> Schvdleno starostou dne: 19.03.2024
<br> Zpracoval: Pavla Altovd dne L8.03.2024
<br> OBEC V
96 01
io:
<br> F5E.AV,CE
fiPolec
49 394
<br> 002 49 3g4
<br> V; IF <.>,r/,Jo/1
s; /?"{,<,> 90,xL/
<br> Ll!

Načteno

edesky.cz/d/9286611


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz