« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení OPS 2-06 Vychodilova, ul. Vychodilova a Bochořákova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0173984_OPS_Vychodilova_Bochorakova_tisk.pdf
UL.VYCHODILOVA A BOCHOŘÁKOVA - MK
<br> OPS 2-06 VYCHODILOVA,FAZE B Odbor dopravy
<br> Pozn.: Výkresová dokumentacelřeší pouze instalaci vyhrazených Kounicova 67,Brno parkovacích stání pro konkretni osoby a firmy,které podléhají 725% &? 77 /7 rozhodnutí 0 ZU K._ O V
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové _dokumentace faze A pro tuto oblast a v tomto vykrese je zobrazeno jako stavajla stav <.>
<br> v Puncovní nnv 17-6h s opnnvntnín nano PU muceni CENY nn nisrš
<br> ! DBLASTZ-Uó i
<br> ©
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 s označením příslušných režimů a doby platnosti.Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy pro řešení dopravních situaci ve městě Brně č.16,17,18 <.>
<br> \ V_J _____ O SLO 'TNSTALOVAT
<br> BSf |
<br> Vycziggduova „:— ©
<br> J i \ D' 't'| _,lNSTALO AT „,as,_ má) pgiezgz.z ' ' * _ M.\ >—\.\\ V 0.J/ ' ? SL \\ „ * :Ll < \ \SL—Š— _ = Jaroslava Ufídlová 8 Žoi 37 \ “ ll" \\\\ r a_i 1564202211211 [.\ \ \ \ Sl.________ b_aí 1' Š\ SL 3 _ “_— -— L“.v.F V \ v _ s \.<.> d “ _ MES WBŘNA \ 0%
<br> Odbor d 39,e“""/ „WLX Kounicova 67,Brna/I “\\x
<br> 75172? Oálďf/Za (
<br> SdA (; l-UIN,<.>.// us - cfOHZO šlNGngN'lVTd A800 03
<br> 38 -“'"W1900 LEGENDA: 9 L 3 0 B 1 /„,113 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍcí
<br> // “_
<br> '—.' Wyagšě/zcw,SL 3 _0,MAGISTRÁT IVIESTA BRNA 83 3 0 B 1 / „113 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ < Odbor do rav :) '"Sta'ovat,mmm !— p y SL Cíl w Kounicova 67 rno,51 „mg,DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ ; ÍŽM Odstranit ouscramt riiAGrfgrrrwí-J MĚSTA BRN._ 015 _ l “= Odbor ci o o r a\ W V 1 Of m m VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL “ l ' N V I -„ 47 p._______,<.> w 5! ING.PERNICA BC.P.SEDLÁK BC.P.SEDLÁK ING.J.NEŠPOR E ! Brnenske Kounicova „ci,„rno \._ [TNSTČQ/V ___/_ ___ G_ o 79",<,> / Ik komumkace,= O'l Í) F/Élfďl ] ' * ll,<.> nL,—il ? ' o / „bt—ef;,“' ú'rvmnopnvntuomžeuýnsrvi 4577.25 ““ _,_ _,O' ;; __ m9 | OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MESTO BRNO DATUM březen 2024 ...
0173984_OPS_2-06_Vychodilova_-_Faze_B_-_VPS_ulice_Vychodilova_a_Bochorakova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0173984/2024/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0070856/2024 TEL./E-MAIL: 542 174 783/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,Pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38 <,>
<br> 621 00 Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně
<br> části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Vychodilova,u č.o.12,Brno,podle výkresové
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle tohot...

Načteno

edesky.cz/d/9284414

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz