« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení OPS 2-06 Vychodilova, ul. Vychodilova a Bochořákova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0173981_OPS_Vychodilova_Bochorakova_tisk.pdf
UL.VYCHODILOVA A BOCHOŘÁKOVA - MK
<br> OPS 2-06 VYCHODILOVA,FAZE B ? /' „ AGH) *' RAT MĚSTA BRNA,<,> v „,_ _,5,5 Odbor dopravy Pozn.: Vykresova dokumentace reSI pouze mstalacr vyhrazenych OM; " parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy,které podléhají T „ „ ' „ rozhodnutí o ZU K.' %:,"um / Veškeré ostatní dopravní značenl bylo vyřešeno V rámci výkresové % /
<br> dokumentace fáze A pro tuto oblast a V tomto Výkrese je zobrazeno [,' jako stávající stav._ _
<br> :
<br> ZDNAC
<br> \ l v mcovul mw 17-6h \ l
<br> s urnívutum NEBninucgNí cm NA MÍSTE
<br> uausrz-na ;
<br> ©
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 s označením příslušných režimů a doby platnosti.Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy pro řešení dopravních situaci ve městě Brně č.16,17,18 <.>
<br> ll J INSTALO/VAT/y
<br> ".Kounicova %,Bílí; ?.4 \\ _ 01% 743 % !?!,ŠTĚQZL
<br> !,/ ljSTRAT máš?-Q,\ gCEIIC/JHZOH OdboŠ'WQl'Qšěid 1m oa 0"
<br> ' ( V819 Kounicova 67,Brno SLGŠ)
<br> ýgťLI—ZQOÍSÁÍŽŽÚ/a/ SSLŠ % 031 Á,\L1__
<br> 3 3 Egmlovat /' ' \n—síaTovš._ o 00% 851/232 & cu
<br> Bi “ - „\,STRAT MĚSTA BR !A Odstranit Odsram
<br> l P iNSTlčOVA
<br> \V1O
<br> F _______ &&)va
<br> Odbor dopravy“ Kounicova 67,Brn
<br> LEGENDA: 4543175" fc <.>
<br> Digitálně,<.> podepsal \ „ lng <.>,XXXXXXXXX - Hédlová
<br> XX.XX.XXXX
<br> DOPRAVNI Z ČENÍ srAVAJÍcÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> „ __ _ \ _ _ &= MAGlSTRÁT MĚSTA MMA Odbor doeplašíl o „,vanoucí ÚDI GENER.pROJER-rAN-r VYPRACOVAL KONTRDLOVAL “ Odbor clopj'd'ěyw,_ “OU mC_OšÍ5 [k] (% % Š mem.PERNICA BC.P.SEDLÁK BC.p.SEDLÁK ING.J.NEŠPOR Ik Brněnské KOUmCOVÍĚ/i umí? Í.<.> k.Í [ d 6 & ru,—%; 2%; G 2%?,“LĚW ÚrvmnolšnoATNlilrglřngEcNeÝnm-vi 4 Chi-ŠL: * áóďýďw ! MII,O' Í | ' 3 (> © 0 až | OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MESTO BRNO DATUM březen 2024,\,<,> za QR <.>,\,v Ši NÁZEV AKCE: FORMÁT A3 13032024 “'“ 3 - vlezd „; “Vf—%,'5,OPS 2-06 VYCHODILOVA,přechodné DZ fáze B STUPEŘ 2.3 - %.Q ULICE vycH...
0173981_OPS_2-06_Vychodilova_-_Faze_B_-_VPS_ulice_Vychodilova_a_Bochorakova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0173981/2024/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0070856/2024 TEL./E-MAIL: 542 174 783/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,Pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38 <,>
<br> 621 00 Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně
<br> části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Vychodilova,proti č.o.14,Brno,podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle t...

Načteno

edesky.cz/d/9284413

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz