« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení OPS 2-06 Vychodilova, ul. Vychodilova a Bochořákova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0173978_OPS_2-06_Vychodilova_-_Faze_B_-_VPS_ulice_Vychodilova_a_Bochorakova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0173978/2024/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0070856/2024 TEL./E-MAIL: 542 174 783/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,Pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38 <,>
<br> 621 00 Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně
<br> části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Vychodilova,proti č.o.14,Brno,podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle t...
0173978_OPS_Vychodilova_Bochorakova_tisk.pdf
UL.VYCHODILOVA
<br> OPS 2-06 VYCHODILOVA,FÁZE B
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace,řeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkretnl osoby a firmy,které podléhají
<br> rozhodnutí o ZUK <.>
<br> Veškeré ostatníldopravní značení bylo vyřešeno V rámci výkresové dokumentace faze A pro tuto oblast a V tomto výkrese je zobrazeno
<br> jako stávající stav <.>
<br> : ZUNAC ! vmcnvulnNW-sh SOPRAVNENÍM
<br> usnn PU wucgul cm NA Mlsrs
<br> umsrz-na ?
<br> ©
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 s označením příslušných režimů a doby platnosti.Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy pro řešení dopravních situaci ve městě Brně č.16,17,18 <.>
<br> MAGÍSTRÁT MĚSTA BRNA Odbor dopravy Kounicova 67,Brno
<br> — 015 - 494.2% (dolů-rá
<br> 1 3.03.2024
<br> [% Brněnské komunikace / Brněnské komunikace a.: 7/1a 639 00 Brno [ lČ: 507 33 098 ] DIČ: CZ 607 33 098
<br> Odbor dopravy
<br> * <.>
<br> * v
<br> (>]/3 1 % myom/29%
<br> E 7.3 Miška,—TRÁT rvrĚsrA 3.— E? ííšdbordopravy 3
<br> lr'ígdnicova 67,BrcněZ & —O15- && „ m3.0
<br> ' STI—\fO—VAT
<br> “715 “Ginga.; ' /,2 „,AT
<br> rm »: “ \\S \( /„ m;:.:; má? \.v 55 TN—STTÁL 'VŽĚTRIÍW MES říci: '“wi Í „Odqorcla „ <,>
<br> 0,125
<br> šířka Viz kóta
<br> Vzorový Vzhled instalovaného značení V 109,při kombinaci s V 10 ale/f (dle VL 24) <.>
<br> lSTRÁT lViÉS /—\ BRNA
<br> lll
<br> BLRNA Odbor dopra\ y
<br> Kounicova 67,: <.>
<br> „4597-er- 015 ; š
<br> \ € a,: w— 32<_\_/_1_Qt "\ — <.>,fíNSTALOVAT
<br> LEGENDA:
<br> O 81 /_,\L1e_
<br> 8 _,MAGlSTR VW?/$a: Odbord adr! \)
<br> Kounicova 67,Brno
<br> (D:—
<br> E 8e EOB
<br> v1%f33 o
<br> \ _______ <.>,! -,_____ sr.<.> 'ÍNSTALOVAT
<br> Digitálně - - -.<.> Ino.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Š XX.XQXXX XXXXX
<br>.Z.:“
<br> '\5015-,meze did/&“
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> 3 O a 1 /,113 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ O Instalovat ' lnslalova! SL dl,„.„,a B 1 „,113 __ DOPRAVNI ZNACENI RUSENE Odstranit Odstraml r,= VEDoucÍ úm GENER.pROJEKTANT VYPRACO...

Načteno

edesky.cz/d/9284412

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz