« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení OPS 2-06 Vychodilova, ul. Vychodilova a Bochořákova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0173975_OPS_2-06_Vychodilova_-_Faze_B_-_VPS_ulice_Vychodilova_a_Bochorakova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0173975/2024/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0070856/2024 TEL./E-MAIL: 542 174 783/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,Pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38 <,>
<br> 621 00 Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně
<br> části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Vychodilova,před č.o.14,Brno,podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle to...
0173975_OPS_Vychodilova_Bochorakova_tisk.pdf
UL.VYCHODILOVÁ A BOCHOŘÁKOVA- MK
<br> OPS 2- 06 VYCHODILOVA,FÁZE B
<br> TRÁT MÉSTa BŘNÁ
<br> GOOdbor d ošýwlgf ckd/új
<br> “ ; OMG“ "ŠTĚOVA'T
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace reší pouze instalací vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy,které podléhají rozhodnutí o ZUK <.>
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav <.>
<br> _
<br> vmcnvul DNY17-6h s UPRÁVNĚNÍM NEBIJ PU wuctní CENY NA MÍSTĚ
<br> \ UBLASTZ- 06
<br> ©
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
<br> _z\\
<br> Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy modllOVa % /3X V 1 of —.; ast \ pro řešení dopravních situaci ve městě Brně č.16,17,18.'TÍST iEQ—VŘ.T %,/,V ' A.(';.V h Digitálně $ ; _.; y(ž 70dll0valn „_ _ * /podepsal / _.m =\ 5 _ UO /.lng ! \\ ast „ Jaroslava „"ř'ř '\ _ M.“___X “: eo ová SL * \;LT\; “*“ ' A z 1504.2024 43 \“ *“ \\Tez ! OIZ—___ 11:01.\ \ \ —————— b_n: ' / Šk "Í _ — _.— „ _íST ÁTÉ STA šp A 5“.'.\ AVL © \\
<br> O bordópra ounicova 67,Brno? ///'""T“\\\ _ / \ *
<br> — O! 5 — „,/ 75 až,&%;
<br> „& \\ \ Odbor dopr ! l-LSSÉ/NLJ'ŠnNaóHZOH Kounicova 67,Brno *
<br> aNao dm 800 o “ O1 ' "' Hoašjd.LIN 0 L E G ENDA : „Š l7 %? £[ď7n/
<br> *" L \ g “a“ g ' El 51 oWON/sZ/szq SL 3 a O
<br> /,v 1_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ MAG | ST RAT M ĚSTA B R NA 93 3 |an115|ovat // / říší—mít DOPRAVNÍ ZNACENI NAVRHOVANE
<br> Oclborclopravy DSL dl
<br> Kounicova 67,B no „ & ggshan“ alsa DOPRAVNIZNACENI RUSENE : v -— A—,I,MAGlSTRAT MESTA BRN 0M F _ 0 d b or cl o pravy : a m VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.>.„ „„ \ ' * _______,<,> a co 9 _ nc.P.SEDLÁK BC.P.SEDLÁK.<.> E' Brněnské Kounicova 67 Brno _.—: <.>,<.> —,C_J d ING/M PERNICA,1ch J N SPOR Ik komunikace - 015 - '.„ O / 2% 64) 2%? %] % ÚNARDOPRAVNÍHOINŽENÝRSTVÍ 75 giga,SUM! mg | OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNI MESTO B...

Načteno

edesky.cz/d/9284411

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz