« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Moštěnice - Pozvánka na jednání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Moštěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka [0,42 MB]
Počet stran: 2
Počet příloh: 14
<br>
-1-
<br>
P O Z V Á N K A
<br> Starosta obce Horní Moštěnice svolává zasedání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice na středu <,>
<br> 24.dubna 2024 v 17.30 hodin v Kulturním domě v Horní Moštěnici <.>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Zahájení a kontrola plnění usnesení z minulého jednání <.>
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 2.Vyhodnocení zájemců a prodej pozemku p.č.657/8 v k.ú.H.M <.>
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 3.Kupní smlouva na odprodej pozemku p.č.657/8 v k.ú.H.M <.>
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 4.Závěrečný účet Obce Horní Moštěnice za rok 2023
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 5.Účetní závěrka Obce Horní Moštěnice za rok 2023
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 6.Střednědobý výhled rozpočtu Obce Horní Moštěnice na roky 2025-2027
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 7.Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Moštěnice
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 8.Koupě nemovitosti a pozemku
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 9.Kupní smlouva na koupi nemovitosti a pozemku
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 10.Rozpočtové opatření č.3
<br> předkladatel: starosta obce
<br> 11.Realizace projektu sociálního bydlení
<br> Předkladatel: starosta obce
<br> 12.Diskuse
<br> 13.Usnesení
<br> 14.Závěr
<br>
<br> Přílohy:
<br> č.1.– Zápis z minulého jednání
<br> č.2.– Usnesení z minulého jednání
<br> č.3.– Kontrola plnění Usnesení z minulého jednání
<br> č.4.– Důvodová zpráva
<br> č.5.– Kupní smlouva na prodej pozemku p.č.657/8
<br> č.6.- Závěrečný účet Obce H.M.za rok 2023
<br> č.7.- Zpráva o výsledku hospodaření obce H.M.za rok 2023
<br> č.8.- Účetní závěrka Obce H.M.za rok 2023
<br> č.9.- Střednědobý výhled rozpočtu obce H.M.na roky 2025-2027
<br> č.10.- Zpráva o uplatňování ÚP H.M <.>
<br> č.11.– Znalecký posudek ceny obvyklé – bude dodán do jednání ZO
<br>
<br> Počet stran: 2
Počet příloh: 14
<br>
-2-
<br>
č.12.- Kupní smlouva na koupi nemovitosti a pozemku
<br> č.13.- Rozpočtové opatření č.3
<br> č.14.- Sou...
Důvodová zpráva [0,97 MB]
Příloha č.: 4
Počet stran: 5
<br>
1
<br>
Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 24.4.2024
<br> Bod č.2
<br> Na jednání zastupitelstva obce dne 20.3.2024 bylo usnesením č.9,bod č.4,vyhlášen záměr
<br> odprodeje obecního stavebního pozemku p.č.657/8.Všichni žadatelé o koupi byli znovu
<br> písemně vyzváni,aby do 22.4.2024 doručili na spisovnu obecního úřadu cenovou nabídku
<br> v zalepené obálce.V uvedeném termínu bylo na spisovnu obecního úřadu doručeno
<br> celkem……….<.> obálek <.>
<br> - Otevření obálky:
<br> Obálka číslo Jméno,Příjmení Navrhovaná částka Pořadí
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Vzhledem k tomu,že nejvyšší cenovou nabídku podal ………………………,zastupitelstvo obce
<br> projednalo a schválilo prodej obecního stavebního pozemku p.č.657/8 pro p……………… <.>
<br> Bod č.3
<br> V příloze č.5,která je součástí pozvánky jednání zastupitelstva obce,je Kupní smlouva mezi
<br> Obcí Horní Moštěnice a p.…………………….<.> na koupi obecního pozemku p.č.657/8 <.>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo Obce Horní Moštěnice projednalo a odsouhlasilo Kupní smlouvu mezi Obcí
<br> Horní Moštěnice a p.……………………v předloženém znění <.>
<br> Bod č.4
<br> V příloze č.6 a č.7,které jsou součástí podkladů na jednání zastupitelstva obce jsou:
<br> Návrh Závěrečného účtu Obce Horní Moštěnice za rok 2023 a Zpráva o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření obce Horní Moštěnice za rok 2023 <.>
<br> Dle zákona o obcích § č.43 je stanoveno: „Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledcích
<br> přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projednává Zastupitelstvo obce
<br> do 30.června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků“ <.>
<br> Usnesením ZO č.2/2010,ze dne 14.12.2010,bylo uloženo starostovi obce Závěrečný účet
<br> předložit nejpozději do 31.května následujícího roku <.>
<br> V příloze č.6 je předložen „ Návrh Závěrečného účtu Obce Horní Moštěnice“ <.>
<br> Rozpočet obce na rok 2023 byl sestaven jako přebytkový,...

Načteno

edesky.cz/d/9282641

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Moštěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz