« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - ozn. návrhu OOP-vybl. pak. míst. kult. akce MF Skupova Plzeň, Partyzánská +ÚK ž. Divadlo Alfa p.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovene_DIO_13_.pdf
STANOVENO dne: QQ 2029
<br> Magistrát města Plzně
<br> ČJ: MHP/%?ČN/ZQŽ/._
<br> Odbor dopraVy
<br> 84! !
<br> cr;
<br> E 13 - PLATÍ OD 11.5.2024 Do 17.E.2024
<br> & PDVDLENÍM DIVADLA Al,-F '
<br> %
<br> DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
<br> SKUPOVA PLZEĚI 2024
<br> 11.6.- 17.6.2024
24-145038.pdf
XXXXXXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: horejskova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/145038/24
Č.J.: MMP/169468/24
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 9.4.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 22.3.2024,který podala právnická osoba Divadlo ALFA,příspěvková
<br> organizace,IČO 00250937,Rokycanská 174/7,312 00 Plzeň,po předchozím projednání
<br> s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j <.>
<br> KRPP-43047-2/ČJ-2024-030506-2 ze dne 21.března 2024,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C6807 Partyzánská,v Plzni
<br> - oboustranné vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí XXXXXXXX ke
<br> křižovatce s účelovou komunikací č.XXXXX
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.X6803,v Plzni
<br> - oboustranné vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Partyzánská ke
<br> křižovatce s ulicí Rokycanská
<br>
<br>
<br> z důvodu: Konání kulturní akce 35.ročník Mezinárodního festivalu loutkového a
<br> alternativního divadla
<br> v termínu: 11.6.2024 – 17.6.2024
<br>
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO,která tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění
<br> následujících podmínek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.MMP/169468/24 str.2
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: horejskova@plzen.eu
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy...
ozn._navrhu_OOP_56_-_24_-vybl._pak._mist._kult._akce_MF_Skupova_Plzen_Partyzanska_UK_z._Divadlo_Alfa_p.o..pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor životního prostředí a dopravy
Mohylová 55,312 64 PLZEŇ
<br> Plzeň dne.15.4.2024
SZ: UMO4/06056/24
<br> Č.j.: UMO4/06177/24 - D/56/24
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> XXX XXXXXX
XXXXXXXXX
karbanj@plzen.eu
aupaXXw
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor životního prostředí a dopravy,jako věcně a místně příslušný
správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pozemních
komunikacích“) a podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu právnické osoby Divadlo ALFA <,>
příspěvková organizace,Rokycanská 174/7,312 00 Plzeň,IČO: 00250937 (dále jen „žadatel“),ze
dne 10.4.2024 oznamuje,z důvodu konání kulturní akce 35.ročníku Mezinárodního festivalu
loutkového a alternativního divadla „Skupova Plzeň“,návrh tohoto opatření obecné povahy:
<br> I.podle ustanovení § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í n a
<br> místní komunikaci III.třídy č.C 6807 Partyzánská,v Plzni
- oboustranné vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí XXXXXXXX ke křižovatce s
účelovou komunikací č.XXXXX <,>
<br> v termínu od 11.6.2024 do 17.6.2024
<br> z důvodu konání kulturní akce 35.ročníku Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního
divadla „Skupova Plzeň“ <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> Navrhovatel zajistí umístění svislých přechodných dopravních značek v úsecích a termínech dle
tohoto opatření obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zasta...

Načteno

edesky.cz/d/9282588

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz