« Najít podobné dokumenty

Obec Malinová - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2023.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malinová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ekonomické tabulky 2023.pdf
Svazek obcí okresu Rakovnik pro zajištění dopravní KEO4 1.12.13 UCEOO obslužnosti,IČO 47020504
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 1212023
<br> Aktivní ' čty SU Název 2021 2022 2023 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 435,00 18 435.00 18 435.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 29 501.50 29 501,50 29 501.50 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -18 435,00 -1B 435.00 -18 435,00 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -29 501.50 -29 501.50 -29 501.50 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 642 955.46 927 211.98 904 394.83 314 Krátkodobé poskylnuté zálohy 3 893 671,39 9 153 216.00 9 264 238,00 348 Pohledávky za vybranými míslnmi vládními institucemi 14 730,00 4 200„DO 0.00
<br> 1/2
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro Zřljll zení dopravni KEOA 1.12.13 UCSOO obslužnosti.ICO 4702L.J;;4
<br> Porovnání aktivních a pasivních 'čtů
<br> Období: 12í2023
<br> Pasivní účty SU Název 2021 2022 2023 321 Dodavatelé * o.oo 30.00 0.00 384 Výnosy příštích období 0.00 0.00 100.00 389 Dohadné účty pasivní 3 896 671.39 9 157 216,00 9 268 238.00 401 Jmění účetníjednolky & 423 407.68 4 423 407.68 4 423 407.68 406 Oceňovací rozc <.>,lfí prvotním použití metody -29 501.50 -29 501.50 -29 501,50 408 Opravy předcházejících účetnícn období -23 462.33 -23 462.33 -23 462.33 432 Výsledek hospodaření předchárojícího účetních období -3 896 515.39 -3 715 758,39 —3 443 051,87
<br> Počet záznamů: 14
<br> 2/2
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajišiění dopravní KEO4 1.12.13 UC501 obslužnosti.IČO 47020504
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12l2023
<br> Nákladové účty
<br> SU Název 2021 2022 2023 501 Spotřeba maleneno 0,00 2 484,00 54 50800 518 Ostatní Služby 3 975 866.53 87 829.00 57 687.00 542 Jiné pokuty & penalt: 5 000.00 000 0,00 572 Náklady vyhraných místních vládních institucí na transfery 0,00 9 153 216.00 9 264 238.00
<br> 112
<br> Svazek obcí okresu Ra) mník pro 2 obslužnosti.ICO 47020." '
<br> -.-o...
Příloha 2023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 3.1.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné době <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala.Zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky nenastalo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se
upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 3 944,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 3 944,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávk...
Rozvaha 2023.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 3.1.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 10 216 569,33 47 936,50 10 168 632,83 10 084 627,98
A.Stálá aktiva 47 936,50 47 936,50 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 18 435,00 18 435,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 435,00 18 435,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 29 501,50 29 501,50 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 29 501,50 29 501,50 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý f...
Výkaz zisku a ztrát 2023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 3.1.2024
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 9 376 433,00 0,00 9 243 529,00 0,00
I.Náklady z činnosti 112 195,00 0,00 90 313,00 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 54 508,00 0,00 2 484,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 57 687,00 0,00 87 829,00 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544...
Výkaz FIN 2-12 2023
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 3.1.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 9 348 800,00 9 348 800,00 9 353 100,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,05
<br> 9 348 800,00Bez paragrafu 9 348 800,00 9 353 100,00 100,05XXXX
<br> 6310 2141 1 000,00 1 000,00 545,85Příjem z úroků 54,59
<br> 1 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 545,85 54,586310 XXXX
<br> 100,049 349 800,009 349 800,00Celkem 9 353 645,85
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2292 5139 0,00 48 250,00 48 248,00Nákup materiálu jinde nezařazený 100,00
<br> 2292 5161 0,00 87,00 87,00Poštovní služby 100,00
<br> 2292 5167 0,00 2 000,00 890,00Služby školení a vzdělávání 44,50
<br> 2292 5168 70 000,00 62 185,00 54 643,00Zpracování XXX a služby související s informačními a komunikačnímitechnologiemi XX,XX
<br> 2292 5173 10 000,00 9 000,00 0,00Cestovné 0,00
<br> 2292 5175 5 000,00 6 290,00 6 290,00Pohoštění 100,00
<br> 2292 5339 9 259 800,00 9 264 238,00 9 264 238,00Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 100,00
<br> 9 344 800,00Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 9 392 050,00 9 374 396,00 99,812292 XXXX
<br> 6310 5163 5 000,00 5 000,00 2 067,00Služby peněžních ústavů 41,34
<br> 5 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 2 067,00 41,346310 XX...
Zázman o projednání návrhu zprávy o výsledku překoumání hospodaření.pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_085023/2023/KUSK
Příloha k č.j.: 004702/2024/KUSK
<br>
Záznam o projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> SVAZEK OBCÍ OKRESU RAKOVNÍK PRO ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
IČ: 47020504
za rok 2023
<br>
Kontrolní osoby oddělení přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje (dále jen „přezkoumávající orgán“),vypracovaly dne 02.02.2024 návrh
zprávy o výsledu přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného
celku nebo dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 <.>
<br> Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Osoba oprávněná za územní celek k projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření:
XXXX XXXXXX
předseda dobrovolného svazku obcí Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti
<br> Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření v souladu se stanoviskem
Odboru centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí České republiky č.7/2020
projednala po provedení posledního kontrolního úkonu s oprávněnou osobou dle § 11
zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
v rámci osobního jednání celý obsah návrhu zprávy o výsledu přezkoumání hospodaření <.>
<br> Hlavním předmětem projednání byl jak výčet kontrolovaných písemností či jednotlivých
prověřovaných účetních operací a právních případů,tak zejména veškerá provedená
kontrolních zjištění včetně upozornění na případně zjištěná rizika <.>
<br> Součástí projednání bylo rovněž poučení o právech územního celku v souvislosti
s provedenými zjištěními,a to zejména ve věci možnosti podání písemného stanoviska
k těmto zjištěním <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Tímto osobním projednáním došlo zároveň k naplnění ustanovení § 6 odst.1 písm.f) zákona
č.420/2004 Sb <.>,a to ve věci povinnosti p...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření 2023.pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_085023/2023/KUSK
Čj.: 004702/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí
<br>
<br> SVAZEK OBCÍ OKRESU RAKOVNÍK PRO ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
IČ: 47020504
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
26.07.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 30.11.2023
▪ 02.02.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Husovo náměstí 255
269 01 Rakovník
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXX XXXXXX - předseda
XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104415/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení...
Návrh závěrečného účtu
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti
<br>
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br> Husovo nám.27,269 01 Rakovník
<br> e-mail: odorak@seznam.cz
<br> Členské obce Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br>
Rakovník 10.4.2024
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
<br> obslužnosti za rok 2023
<br>
<br> Rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2023 byl
<br> schválen na jednání Valné hromady,dne 20.12.2022 v budově HZS Rakovník,a byl
<br> sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Rozpočtové příjmy i výdaje běžného roku činily 9 349 800,00 Kč <.>
<br>
<br> Plnění příjmů a výdajů
<br> Plánované příjmy svazku činily – 9 349 800,00 Kč.Skutečné plnění rozpočtu
<br> v příjmové části činilo 9 353 645,85 Kč,což je 100,04%.Příjmy tvořily především
<br> členské příspěvky obcí a úroky <.>
<br> Svazek v roce 2023 neobdržel žádné dotace <.>
<br>
<br> Plánované výdaje svazku činily 9 349 800,00 Kč.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové
<br> části činilo 9 376 463,00 Kč,což je 99,78%.Výdajová část v roce 2023 zaznamenala
<br> rovnoměrný vývoj a bylo přijato 1 rozpočtové opatření.V roce 2023 Svazek nepřijal
<br> žádný úvěr a neposkytl žádnou půjčku.Čerpání probíhala v souladu se schváleným
<br> rozpočtem <.>
<br>
<br>
<br> Během roku 2023 svazek poskytl příspěvek za dopravní obslužnost Středočeskému
<br> kraji ve výši 9 264 238,00 Kč <.>
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby jsou uvedeny v příloze Ekonomické tabulky 2023 <.>
<br>
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji netvoří hospodářský výsledek.Ten je tvořen rozdílem mezi
<br> náklady a výnosy.V roce 2023 byly náklady ve výši Kč 9 376 433,00 a výnosy ve výši
<br> Kč 9 349 345,85.Rozdíl tvoří hospodářský výsledek za rok 2023 – ztráta
<br> Kč 27 087,15 <.>
<br>
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní ...

Načteno

edesky.cz/d/9228007

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malinová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz