« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - sociální pracovník - ÚMČ Brno-Žabovřesky, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - sociální pracovník - ÚMČ Brno-Žabovřesky, formát    

Úřad městské části města Brna,Brno-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka Tajemnice Úřadu městské části města Brna,Brno-Žabovřesky vyhlašuje V souladu s & 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa sociální pracovnice (pracovník) Odboru pečovatelské služby.Místo výkonu práce: Uřad městské části města Brna,Brno-Zabovřesky,Horova 77,616 00 Brno Charakteristika pozice: Organizování,odborné a ekonomické zabezpečování sociálních služeb vurčeném okrsku pečovatelské služby dle zák.č.108/2006 Sb.o sociálních službách (š40,44,45),sociální šetření v terénu,zabezpečování sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů.Uzavírání smluv se žadateli o poskytování sociálních služeb,evidence neplatičů sociálních služeb.Koordinace komplexního výkonu služeb a odborné zabezpečování & výkon kontrolní činnosti v oblasti sociální služby ve svěřeném územním celku (okrsku a typu služby),provádění poradenské činnosti,psychosociální podpory a akutní intervence u klientů OPS,stanovování cílů poskytované služby a vypracovávání individuálních plánů poskytované péče.Řízení podřízených pracovníků vsociálních službách,organizování a koordinování jejich odborné činnosti,včetně kvality práce.Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů.Platová třída: 9.platová třída Pracovní úvazek: doba neurčitá Termín nástupu: dle domluvy Kvalifikační předpoklady a požadavky: - vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle ust.& 110 odst.4 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozděj ších předpisů - znalost zákona č.108/2006 o sociálních službách a vyhlášky č.505/2006 Sb <.>,kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách - výhodou je vzdělání zdravotního směru - praxe ve veřejné správě vítána — práce na PC — MS Office (Word,Excel) — schopnost jednat s lidmi,vztah ke starým lidem — dobré organizační a rozhodovací schopnosti - časová ílexibilita,ochota se dále vzdělávat Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb.- zdravotní způsobilost dle 5110 odst.3 zák.č.108/2006 Sb.o sociálních službách k výkonu funkce sociálního pracovníka — státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - schopnost dorozumět se jednacím jazykem Náležitosti přihlášky — dle % 7,odst.4 zákona č.312/2002 Sb.- název výběrového řízení - jméno,příjmení,titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu,telefonické spojení - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana - datum a podpis K přihlášce se připojí následující doklady dle 5 6,odst.4 zákona: - strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) — ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání Místo a způsob podávání přihlášek: Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce poštou nebo na podatelně Úřadu městské části města Brna,Brno- Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno,v obálce označené „Výběrové rízení - sociální pracovnice (pracovník)“.Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o XXX,že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro výběrové řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů.Bližší informace podá pan Mgr.XXXX XXXXX,vedoucí Odboru pečovatelské služby,Horova XX,Brno (tel.541 261 213).Uzávěrka přihlášek: 30.ll.2017 do 12:00 hod.Bez splnění všech náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení./,m— V Brně,dne 14.l l.2017 Ing.XXXXX XXXXXXX tajemnice

Načteno

edesky.cz/d/922525

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz