« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - Veřejná vyhláška
Finandni'IFad pro Kraj Vysodina
Tolst6ho 2
586 01.JIHLAVA
Cj.' 572L45/24/2}OO-L1420-7}g7sg
<br> dne
<br> Etekt ronicky podepsSno
r_0.04.2024
<br> Ing.XXXX XXXX iovX
ieditel finaniniho
<br> ( iadu
<br> VENEJNA VY I lASxn
<br> Shora uvedenyi spr5vce dan6 podte ustanoveni 5 50 odst.1 zlkona
d.280/2009 Sb <.>,dahovf fdd,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis8 (d51e jen
"dailovy7 f6d"),oznamuje,2e
<br> j e na viech rjzemnich'
<br> ve dnech ponddti
st ieda
<br> ode dne L2.04.2024 do dne 13.05.2024
<br> pracoviStich Finaniniho (iadu pro Kraj Vysotina
<br> od 8:00 do L7:00 hodin
od 8:00 do L7:00 hodin
<br> zpFistupn6n k naht6dnuti
<br> jin? se uvedenyim dahovyim subj ekt0m ptiht5Senyim k ptatb6 dand
z nemovitfch v6ci prostFednictvim SIP0 stanovuj e za nemovit6 v6ci
nachdzejici se v obvodu (zemni prisobnosti shora uveden6ho sprSvce dand
<br> hromadnf piedpisnli seznam tj.572080/24/2900-It420-709759 <,>
<br> XXX Z NEMOVITYCH VECI NA ROK XXXX <,>
<br> Za den doruteni hromadn6ho piedpisn6ho seznamu se povaZuje tiic5tyi
den po jeho zpiistupndni (S SO odst.2 dahov6ho i5du),tj.ode dne,kdy
byto moZn6 se s nim poprv6 sezndmit <.>
<br> Seznam v5ech rjzemnich pracoviSt finandnich Itad8 je uveden v piitoze
pokynu Gener5lniho finaniniho ieditelstvi o umistdni spisu nebo jeho
pFistuin6 fSsti na finaninich Itadech a na (zemnich pracovi5tich
finaninich (iadfi,zveiejndn6 na internetoviich str5nk5ch Flnandni sprdvy
Cesk6 republiky http: / /www.financnisprava.tz <.>
<br> Den vyvdSeni veiejn6 vyhl55ky: L2.04.2024
Den sejmuti veFejn6 vyhIS5ky: 13.05.2024
<br> 1
<br> V
<,> l // cr
<br> Ing.XXXX XXXX dovS
ieditel f inandniho ri iadu
<br> to|{
A\ i l!
<br> ;#h#LAvrcE"io' <.>
o \ HumPolec
<br> "lCo o'uz 49 394
L.S <.>

Načteno

edesky.cz/d/9223467

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz