« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Veřejná vyhláška - oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí - Kanalizace III. etapa, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí - Kanalizace III. etapa, formát    

MCBIVA 02356/17
<br>
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD,MÁCOVA 3,621 00 BRNO
<br>
<br>
<br> 10.11.2017
S-MCBIVA 01133/17/11
MCBIVA 02356/17
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
stavebniurad@ivanovice.brno.cz
<br> 13.11.2017
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
<br> O DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Statutární město Brno,Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno,IČO 44 99 27 85 <,>
zastoupeno Magistrátem města Brna,Odborem investičním,Ing.Janou Jakubů,vedoucí
odboru,zastoupeni IVAINVEST s.r.o <.>,IČO 040 20 740,Jundrovská 618/31,624 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 10.11.2017 žádost o vydání o změně rozhodnutí o umístění stavby -
ROZHODNUTÍ č.122,které vydal Úřad městské části Brna,Brno – Ivanovice dne 20.05.2005 pod č.j <.>
SÚ-363/05-UR-Kr <.>,které nabylo právní moci dne 25.06.2005 na stavbu:
<br>
„MČ BRNO - IVANOVICE,KANALIZACE III.a IV.ETAPA
Kanalizace III.etapa - Aktualizace“
<br>
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích par.č.180/5,533/2,181/2,178/123,178/124 a 179 vše v k.ú <.>
Ivanovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby -
ROZHODNUTÍ č.122,které vydal Úřad městské části Brna,Brno – Ivanovice dne 20.05.2005 pod č.j <.>
SÚ-363/05-UR-Kr <.>,které nabylo právní moci dne 25.06.2005 <.>
<br>
<br> Členění stavby:
Popis změny územního rozhodnutí:
SO 01 Kanalizace
(včetně změny profitu koncové části dešťové kanalizace D4 z DN 500 na DN 400)
S4 - splašková stoka DN 300 v délce 217,0 m v ul.Hatě na pozemcích par.č.l80/5,181/2,178/123 <,>
<br> 178/124 vše k.ú.Ivanovice
S5 – splašková kanalizace DN 300 v délce 68,0 v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
D4 – dešťová kanalizace DN 500 v délce 114,0 v ul.Hatě na pozemcích par.č.l80/5,181/2,178/123 <,>
<br> 178/124 vše k.ú.Ivanovice
D4 – dešťová kanalizace DN 400 v délce 106,0 v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
D5 – dešťová kanalizace DN 300 v délce 69,0 v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
SO 04 Přeložka vodovodu
(změna délky a umístění přeložky vodovodního řadu V3 a V4,včetně přípojek)
V3 – přeložka vodovodu DN 100 v délce 53,0 v ul.Hatě na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
V4 – přeložka vodovodu DN 150 v délce 80,0 v ul.Hatě na pozemcích par.č.180/5 a 533/2 vše k.ú <.>
<br> Ivanovice
<br>
Přeložka vodovodních přípojek DN 25 – V-H2d,V-H2a,V-H15,V-H17,V-H2 v délce 22,2m v ul.Hatě
na pozemku par.č.180/5 k.ú.Ivanovice
<br>
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE SP.ZN.:
<br> NAŠE ČJ.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br>
<br>
<br>
MCBIVA 02356/17
<br> SO 05 Přeložka plynovodu
(změna délky a umístění přeložky NTL plynovodu P2,včetně přípojek)
P2 – přeložka NTL plynovodu PE dn 110 v délce 64,6 v ul.Hatě na pozemku par.č.181/2 k.ú.Ivanovice
<br>
Přeložky plynovodních přípojek PE dn 40,dn 50 P-H2,P-H2b,P-H4,P-H6,P-H6a,P-H8 v délce 14,0 m
na pozemcích par.č.181/2 a 179 k.ú.Ivanovice
<br>
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno – Ivanovice,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle ust <.>
§13 ods.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
platném znění (dále jen „stavební zákon“),a správní orgán věcně a místně příslušný dle ust.§10 ust.a
§11 odst.1 písm.b) zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) <,>
postupem dle ust.§ 47 odst.1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního
zákona svým opatřením ze dne 24.08.2017 vypraveným pod č.j.MCBIVA 01649/17 oznámil zahájení
správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a k projednání žádosti pro
vydání rozhodnutí nařídil ústní jednání na den 26.09.2017.Ve výše uvedeném opatření současně
stavební úřad účastníky řízení upozornil,že námitky a připomínky musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání a dále v citovaném opatření poskytl dále účastníkům řízení možnost seznámit se před
vydáním rozhodnutí s jeho podklady dle §36 odst.3 správního řádu.O výsledku jednání byl sepsán
protokol,který je nedílnou součástí spisu <.>
<br>
Po tomto ústním jednání stavební úřad žádost posoudil z hlediska obecných náležitostí podání,z
hlediska její úplnosti a obsahových náležitostí a zjistil,že žádost o vydání rozhodnutí není úplná a
obsahuje vady,které brání jejímu řádnému projednání.S ohledem na výše uvedené stavební úřad
svým usnesením ze dne 27.09.2017 vypraveným pod č.j.MCBIVA 01972/17 přerušil řízení o a vyzval
žadatele k doplnění žádosti v rozsahu dle výzvy č.j.MCBIVA 01973/17 ze dne 27.09.2017 <.>
<br>
Žadatelem byly dne 07.11.2017 doplněny následující podklady pro vydání rozhodnutí:
<br> - plná moc pro zastupování,dodatek č.1 dohody o spolupráci při přípravě stavby „Brno,Hatě –
dostavba kanalizace ze dne 21.10.2016 (sjednocení s projektovou dokumentací pro změnu
územního rozhodnutí)
<br> - rozhodnutí – povolení odstranění stavby vodního díla studny na pozemku par.č.180/5 k.ú <.>
Ivanovice s doložkou právní moci
<br>
Stavební úřad tímto
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> účastníkům řízení,že byly doplněny nové podklady...

Načteno

edesky.cz/d/919530

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz