« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Veřejná vyhláška - rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí - st. úprava NN, Černohorská, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí - st. úprava NN, Černohorská, formát    

MCBIVA 02354/17
<br>
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD,MÁCOVA 3,621 00 BRNO
<br>
<br>
<br> 13.09.2017
S-MCBIVA 01862/17/5
MCBIVA 02354/17
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
stavebniurad@ivanovice.brno.cz
<br> 09.11.2017
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Úřad městské části města Brna,Brno – Ivanovice,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle ust.§13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
platném znění (dále jen „stavební zákon“),správní orgán věcně a místně příslušný dle ust.§10 ust.§11
odst.1 písm.b) zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě
žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,kterou dne 18.09.2017 podal
<br>
<br> spol.E.ON.Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice,IČ 28085400 <,>
zastoupena na základě plné moci společností E.ON.Česká republika,s.r.o.F.A.Gerstnera
2151/6,370 49 České Budějovice IČ 2573359
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> o 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
<br>
platnost územního rozhodnutí,které vydal Úřad městské části Brno – Ivanovice,stavební úřad dne
24.08.2015 pod č.j.MCBIVA 01413/15,které nabylo právní moci dne 01.10.2015,na stavbu
<br> „Brno,Ivanovice,Černohorská,st.úprava NN“
<br> umístěnou na pozemcích 1126/1,202/13,202/17,201,200,192/1,193,199,198,551/3,551/9,551/4 <,>
549/2,547/1 vše v k.ú.Ivanovice,na pozemku par.č.646/19 a 646/283 vše k.ú.Česká (dále jen „stavba“) <.>
<br>
Popis stavby:
Stavební úprava NN <.>
<br>
Důvod žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí:
Koordinace s dalšími stavbami uvedenými v koordinačním harmonogramu MMB v místě budoucí
kabelové trasy,které nebyly doposud započaty <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
spol.E.ON.Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE SP.ZN.:
<br> NAŠE ČJ.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br>
<br>
<br>
MCBIVA 02354/17
<br> Odůvodnění:
Dne 18.09.2017 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j.MCBIVA 01413/15
ze dne 24.08.2015,které nabylo právní moci dne 01.10.2015,pro stavbu nazvanou „Brno,Ivanovice <,>
Černohorská,st.úprava NN“.Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst.1 stavebního zákona
dva XXXX XXX dne,kdy nabylo právní moci.Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho
platnosti <.>
<br> Dnem podání žádosti o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí byl pozastaven běh lhůty
platnosti územního rozhodnutí a současně zahájeno řízení o prodloužení doby platnosti územního
rozhodnutí <.>
<br>
Územní rozhodnutí k výše uvedené stavbě bylo Úřadem městské části města Brna,Brno – Ivanovice <,>
stavebním úřadem vydáno dne 24.08.2015 pod č.j.MCBIVA 01413/15,které nabylo právní moci dne
01.10.2015,na pozemcích 1126/1,199,202/3,202/7,198,551/3,551/2,551/4,549/2,547/1,201,200 <,>
192/1,193 vše v k.ú.Ivanovice,na pozemcích par.č.646/19 a 546/29 vše k.ú.Česká <.>
<br>
Pozemky par.č.202/3,202/7 a 551/2 vše k.ú.Ivanovice byly geometrickým plánem GP pro rozdělení
pozemků č.1628-7/2015,který vyhotovil Ing.XXXXX XXXXXX,potvrzený Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno – město dne 20.07.2015 pod číslem 965/2015-702
rozděleny na pozemky par.č.202/3,202/7,551/2,202/13,202/17 a 551/9 vše k.ú.Ivanovice.Pozemek
par.č.646/29 k.ú.Česká byl geometrickým plánem GP pro rozdělení pozemků č.718-6/2015,který
vyhotovil Ing.XXXXX XXXXXX,potvrzený Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,katastrální
pracoviště Brno – město dne 30.06.2015 pod číslem 1615/2015-703 rozdělen na pozemek par.č.646/29
a 646/282 vše k.ú.Česká <.>
<br>
Dle současného stavu katastru nemovitostí se stavba „Brno,Ivanovice,Černohorská,st.úprava NN“
nachází na pozemcích dotčených výše uvedeným dělením pozemků,tj.na pozemcích par.č.202/13 <,>
202/17 a 551/9 vše k.ú.Ivanovice a 646/282 k.ú.Česká a dále pak na pozemcích 1126/1,201,200,192/1 <,>
193,199,198,551/3,551/4,549/2,547/1 vše v k.ú.Ivanovice a na pozemku par.č.646/19 k.ú.Česká <.>
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno – Ivanovice,stavební úřad opatřením ze dne 15.09.2017 č.j <.>
MCBIVA 01891/17 oznámil podle ust.§ 93 odst.3 ve spojení s ust.§ 86 odst.1 stavebního zákona
zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení.Současně stavební úřad upustil při projednání žádosti o prodloužení doby platnosti
územního rozhodnutí od ústního projednání dle ust.§ 93 odst.3 stavebního zákona.Účastníci řízení
mohli uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů od doručení výše uvedeného oznámení.Ve výše
uvedeném oznámení v souladu s ustanovením § 36 odst.3 zákona správního řádu stavební úřad dal
možnost účastníkům seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,a to ve lhůtě do 5 d...

Načteno

edesky.cz/d/918733

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz