« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - vedoucí odboru pečovatelské služby - ÚMČ Brno-Žabovřesky, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí odboru pečovatelské služby - ÚMČ Brno-Žabovřesky, formát    

Úřad městské části města Brna.Brno-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka Tajemnice Úřadu městské části města Brna,Brno-Žabovřesky vyhlašuje v souladu sš 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů,(dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa vedoucí Odboru pečovatelské služby Místo výkonu práce: Uřad městské části města Brna,Bmo—Zabovřesky,Odbor pečovatelské služby,Horova 77,616 00 Brno Charakteristika pozice: Provádí komplexní koordinaci ekonomické,personální,technické,provozní,majetkové a organizační správy Odboru Pečovatelské služby pro všechny tři registrované služby pro městské části Žabovřesky,Jundrov,Komín,Žebětín a část Brna-střed.Zodpovídá za výkon všech činností daných odboru Organizačním řádem ÚMČ BŽ,zpracovává podklady pro jednání RMČ BŽ,ZMČ BŽ a komisích,plní usnesení RMČ BŽ a ZMČ BŽ ve věcech působnosti odboru,prověřuje a vyřizuje stížnosti a podněty ve věcech působnosti odboru.Metodicky vede pracovníky a vypracovává Standardy a pravidla pro výkon sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozděj ších předpisů.Platová třída: 11.platová třída Pracovní poměr: doba neurčitá Termín nástupu: l.l.2018 (nebo dle domluvy) Kvalifikační předpoklady a požadavky: - vysokoškolské vzdělání - výhodou odborná způsobilost k výkonu práce sociálního pracovníka v souladu s ust.5 110 odst.4 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů - praxe ve veřejné správě a samosprávě vítána — manažerské,komunikační a organizační schopnosti - zkušenost s vedením pracovního kolektivu - znalost uživatelské práce na PC,MS Office - schopnost samostatného jednání,vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita - dobré komunikační,rozhodovací a řídící schopnosti - občanská a morální bezúhonnost Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb.- státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - schopnost dorozumět se jednacím jazykem Náležitosti přihlášky - dle 5 7,odst.4 zákona č.312/2002 Sb.- název výběrového řízení - jméno,příjmení,titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu,telefonické spoj ení - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutné připojit tyto doklady — dle & 6 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.- strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních & odborných znalostech a dovednostech týkající se správních činností - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání - Čestné prohlášení dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další Předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění,pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1.12.1971) - Lustrační osvědčení dle zákona č.451/1991 Sb <.>,(netýká se osob narozených po 1.12.1971) — možno dodat v průběhu výběrového řízení Místo a způsob podávání přihlášek: Uchazeč podá,písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce poštou nebo na podatelně Uřadu městské části města Brna,Emo-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno,v obálce označené „Výběrové řízení — vedoucí Odboru pečovatelské služby“.Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o XXX,že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro výběrové řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů.Bližší informace podá pan Mgr.XXXX XXXXX — vedoucí Odboru pečovatelské služby (tel.XXX XXX XXX).Uzávěrka přihlášek: 24.11.2017 do 12:00 hod.Bez splnění všech náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení <.>,Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.áM/l/Š“ i V Brně dne 10.11.2017 Ing.XXXXX XXXXXXX tajemnice

Načteno

edesky.cz/d/918730

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz