« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Usnesení č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
1.2.J.4.5.Usnesení ze zasedáni Žastupitelstva 2a3.2024 Obec Štěchovice rčo_ooo 67862 Štěchovic e 64,387 16 Volenice UsNEsENÍč.3/2a24 ze zasedání zastupitelstva obce Štěchovice konaného 20.3.2024 Zastupitelstvo obce Štěchovice : Schvaluje Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráciuzavřenou mezl obcí Štěchovice,IČ: 0a667862 a LKR obchodní s.r.o.' IČ: 6391L787.Schvaluje prodej zátrnkové dlažby za cenu 150,-Kč/m2 panu Karlu Růžičkovi.Bere na vědomí rozpočtová opatření č.1,212024.Bere na vědomí žádost o doplnění venkovních laviček v obci.Pověřuje starostu pozváním zástupců CooP Jednota Volyně na společné jednání ýkající se dalšího provozu prodejny ve Štěchovicích.Má nadále zájem s umístěním severní části účelové komunikace na pozemcích p.č.1964 a 163 v k.ú.Štěchovice a schvaluje předložený text,<,> Doplnění Žádosti o souhlas s vynětím ze ZPF" MUST/0laa33l2a24Pa;tl ze dne 20.3.2024.6.av lvkán ažé9z- *t.hď6'.* starosta Strana 1 (celkem l) místostarosta Požadované doplnění : e Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fondazdůvodnění,pročjenavrhovanéřešenízhlediskaochranyZPF'životního prostředí u o.tutni"t chriněných veřejných zájmů nejvýhodnější' aby došlo k co nej menším ztrátám zemědětského p ůd ního fond u' obec Štěchoviee zanesla do svého v současné době platného územního plánu toto území vhodné pro zástavbu obýnou zástavbou,aby umožnila dalši rozvoj obce' Při projednávání záméru zpřístupnit toto úzerní"obci stejně jato stavebníkovi připadalo nejvhodnější zpřístupnit tyto pozemky navrŽenou úěelovou kómunikací jejíž severn-i eašt vede po pozemcích č' 1964 a 163 v k.ú.Štcchoui".<.> ryto po""-kT b' 'ři iastavení pozemků č' 168' 160t2 a 161 v k'ú Štěchovice obytnou zástavbou punoJanou v územním punu obce byly vzhledem ke své malé šířce dále těžko obdělávatelné a zemědělsky obtížně využitelné.Proto obec má veřejný zéýem na umístění účelové komunikace zpřístupňujíů tz novyclr pozemků pro ýstavbu rodinných domu na t5rto pozemky.Tento záměr bu...

Načteno

edesky.cz/d/9171602

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Štěchovice
11. 06. 2024
11. 06. 2024
24. 04. 2024
17. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz