« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - referent PaM - ÚMČ Brno - Žabovřesky, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent PaM - ÚMČ Brno - Žabovřesky, formát    

Úřad městské části města Brna,Brno-Žabovřesky.Horova 28,616 00 Brno OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka Tajemnice Úřadu městské části města Brna,Brno-Žabovřesky vyhlašuje v souladu s 5 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent PaM Místo výkonu práce: „ Uřad městské části města Brna,Brno-Zabovřesky.Horova 28,616 00 Brno Charakteristika pozice: Zajišťuje kompletní pracovněprávní agendu,včetně výpočtu výše platu,odměn zastupitelů,zajišťuje výplatu a zúčtování platu,náhrad platu,nemocenského a dalších plnění,výpočet a provádění srážek z platu,zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti,pojistného na sociální a zdravotní pojištění.Zajišťuje pracovněprávní agendu související s přijímáním zaměstnanců a rozvázáním pracovních poměrů zaměstnanců ÚMČ BŽ.Vede kompletní osobní spisy zaměstnanců a osob organizačně začleněných do ÚMČ BŽ.Vede evidenci vzdělávání úředníků.Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozděj ších předpisů.Platová třída: 10.platová třída Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou Termín nástupu: dle domluvy Kvalifikační předpoklady a požadavky: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,popř.středoškolské vzdělání — výhodou vzdělání v oboru ekonomickém nebo veřejná správa — schopnost analytického myšlení a tvorby koncepční práce - dobrá uživatelská práce na PC — MS Office (Word,Excel) - samostatnost,odpovědnost a vysoké pracovní nasazení - odolnost vůči vysoké psychické zátěži — spolehlivost,časová flexibilita - dobré komunikační schopnosti a ochota se dále vzdělávat Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka- dle 5 4 zákona 0.312/2002 Sb.- státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - schopnost dorozumět se jednacím jazykem Náležitosti přihlášky — dle & 7,odst.4 zákona č.312/2002 Sb.- název výběrového řízení - jméno,příjmení,titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu,telefonické spojení - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde—li o cizího státního občana - datum a podpis K přihlášce se připojí následující doklady dle 5 6,odst 4 zákona: - strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) - ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání Místo a způsob podávání přihlášek: Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce poštou nebo na podatelně Úřadu městské části města Brna,Brno- Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno,v obálce označené „Výběrové rízení — referent PaM“.Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o XXX,že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro výběrové řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů.Bližší informace podá paní Ing.XXXXX XXXXXXX,tajemnice,Horova XX,Brno (tel.XXX 523 520).Uzávěrka přihlášek: 24.11.2017 Bez splnění všech náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.Á/Mh— V Brně dne 7.11.2017 Ing.XXXXX XXXXXXX tajemnice

Načteno

edesky.cz/d/914006

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz