« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - OZV 1_2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1_2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf
Obec Radotín
Zastupitelstvo obce Radotín
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2023 obce Radotín
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Radotín se na svém zasedání dne 13.listopadu 2023 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Radotín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je3
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci4
<br> b) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území
obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5 <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku
své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon6 <.>
<br> 1 § 10o odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 10e zákona o místních poplatcích
4 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu
<br> podle zákona o evidenci obyvatel,nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince,(1.) kterému byl povolen trvalý
pobyt,(2.) který na území České republiky pobývá přechodně po d...

Načteno

edesky.cz/d/9139195

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz