« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - OOP - Krajský úřad JmK - OŽP - bobr evropský, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP - Krajský úřad JmK - OŽP - bobr evropský, formát    

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br> 1/11
<br> Č.j.:
<br> JMK 158698/2017
<br> Sp.zn.:
<br> S – JMK 146416/2017/OŽP/Bla
<br> Vyřizuje/linka
<br> Jan Bláha/541 651 538
<br> Brno
<br> 03.11.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako věcně i místně příslušný orgán ochrany
<br> přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 29 odst.1) a § 67 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,podle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb.<,>
<br> o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),v souladu s ustanovením § 56
<br> odst.1 a 2 písm.b) a c) a na základě § 56 odst.4 ZOPK navrhuje vydání tohoto opatření obecné povahy:
<br> I <.>
<br> Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště
<br> chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) v zájmu prevence závažných majetkových škod <,>
<br> veřejného zdraví,veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu;
<br> zejména v případech,kdy bobří sídla a hráze ohrožují bezpečnost a stabilitu staveb infrastruktury <,>
<br> znemožňují plynulý odtok vody nebo významně omezují hospodářské využití okolních pozemků tak,že je
<br> nelze využívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem využití.Na základě výjimky povolené tímto
<br> opatřením lze škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského jeho rušením a poškozováním
<br> či ničením jím užívaných sídel (§ 50 odst.1 a 2 ZOPK),konkrétně
<br> a) likvidací bobřích sídel (nor,hradů a polohradů);
<br> b) odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází;
<br> c) vypouštěním rybníků a umělých vodních nádrží,které jsou součástí jeho biotopu,v souladu se
<br> schváleným manipulačním řádem <.>
<br> II <.>
<br> Výjimka se povoluje
<br> a) správcům vodních toků1;
<br> b) vlastníkům nebo správcům vodních děl2 a staveb veřejné infrastruktury uvedených v čl.III.;
<br> c) vlastníkům nebo správcům ostatních staveb uvedených v čl.V.písm.b)
<br>
1
§ 48 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodního zákona,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2
§ 55 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodního zákona,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 2/11
<br> (dále jen „oprávněné osoby“) <.>
<br> III <.>
<br> Výjimku lze uplatňovat na území,na němž Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí <,>
<br> vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny,kromě zvláště chráněných území včetně jejich
<br> ochranných pásem a kromě evropsky významných lokalit,ve kterých je bobr evropský předmětem
<br> ochrany,a to na
<br> a) umělých kanálech a vodních tocích mimo úseky toků v přirozeném korytě;3
<br> b) rybnících a umělých vodních nádržích;
<br> c) ochranných hrázích;
<br> d) zařízeních zajišťujících u vodních děl uvedených pod písm.b) a c) ochrannou nebo doplňkovou funkci
<br> (drenážní systémy,odvodnění,těsnící prvky apod.);
<br> e) stavbách veřejné infrastruktury.4
<br> IV <.>
<br> Výjimku lze uplatňovat každoročně
<br> a) v období od 1.XXXXXX do XX.dubna a od XX.XXXXXXXX do XX.října,pokud jde o činnosti uvedené
<br> v čl.I.písm.a);
<br> b) v období od 1.XXXXXX do XX.října,pokud jde o činnosti uvedené v čl.I.písm.b);
<br> c) po celý kalendářní rok,pokud jde o činnosti uvedené v čl.I.písm.c) <.>
<br> V <.>
<br> V případě bezprostředního ohrožení veřejného zdraví,veřejné bezpečnosti či jiného převažujícího
<br> veřejného zájmu nebo v případě bezprostřední hrozby vzniku závažné škody na majetku
<br> a) neplatí časové omezení podle čl.IV.;
<br> b) lze výjimku uplatňovat i na stavbách,které nespadají pod vymezení uvedené v čl.III;
<br> c) lze výjimku uplatňovat i na vodních tocích v přirozeném korytě <.>
<br> Za bezprostřední hrozbu se pro účely tohoto opatření považuje taková,jejíž následky by zjevně nastaly
<br> dříve než za 15 dnů <.>
<br> VI <.>
<br> 1.Oprávněná osoba,která hodlá provést zásah povolený touto výjimkou,to písemně oznámí nejméně
<br> 15 dnů před prvním zásahem v dané lokalitě v kalendářním roce Krajskému úřadu Jihomoravského
<br> kraje,odboru životního prostředí.Krajský úřad může s realizací zásahu vyjádřit nesouhlas,bude-li
<br> nepřijatelný z důvodu dotčení jiných zájmů ochrany přírody.Povinnost oznámit zásah předem neplatí
<br> v případě
<br>
3
§ 44 odst.2 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodního zákona,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4
§ 2 odst.1 písm.k) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 3/11
<br> a) pozdějšího opakování totožných zásahů na stejném místě během téhož kalendářního roku;
<br> b) zásahů zahrnujících výhradně činnosti podle čl.I.písm.c);
<br> c) zásahů provedených podle čl.V <.>,které je třeba oznámit násled...

Načteno

edesky.cz/d/911991

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz