« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - bytový technik - ÚMČ Brno-Bystrc, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - bytový technik - ÚMČ Brno-Bystrc, formát    

Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízení na pozici:
<br> bytového technika platová třída 9
<br> Nástup nejlépe od 1.1.2018,pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden <.>
<br> Místem výkonu práce bude ÚMČ Brno-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoníkem práce a nařízením vlády č.564/2006 Sb.— platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Přednoklgdv nro vznik pracovního poměru:
<br> o státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> o dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br> ' bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena),dobrá znalost českého jazyka,splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními předpisy,plná svéprávnost,zdravotní způsobilost (doloží se před nástupem do zaměstnání lékařem PLP)
<br> Požadujeme: ' SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření <,>
<br> zkušenosti se zajišťováním přípravy a realizací staveb,znalost zákona o zadávání veřejných zakázek,znalost práce na PC (Word,Excel),časovou flexibilitu,- odolnost vůči psychosociálnímu zatížení,Výhodou je vzdělání stavebního směru,praxe ve veřejné správě a znalost právních předpisů v bytové oblasti <.>
<br> Přihláška musí obsahovat:.jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození uchazeče,státní příslušnost uchazeče,místo trvalého pobytu uchazeče,číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka,datum a podpis uchazeče <.>
<br> Výčet doklad ů,které ic zá'Mce povinen doložit k přihlášce:
<br> ' životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <,>
<br>.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud domovský stát takový doklad nevydá,čestné prohlášení <,>
<br>.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami na adresu Statutární město Brno,MČ Brno-Bystrc,nám.28.dubna 60,635 00 Brno
<br> Termín pro přihlášení: do 30.11.2017
<br> Vyvěšeno dne:
<br>.<.> měníte Brno iilšsiská část Ž'FHC — By:-Jira
<br> *::iemník Uřadu městské části

Načteno

edesky.cz/d/911377

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz