« Najít podobné dokumenty

Obec Polní Voděrady - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polní Voděrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_021895/2023/KUSK
Čj.: 002737/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
POLNÍ VODĚRADY
IČ: 00473740
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
01.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 23.10.2023
▪ 12.02.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku::
Polní Voděrady
Polní Voděrady 93
280 02 Kolín 2
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXXXX XXXXX - starosta
XXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104384/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle ...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Polní Voděrady; IČO 00473740; Polní Voděrady 93,Polní Voděrady,280 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 731 665,26 0,00 2 953 369,58 0,00
I.Náklady z činnosti 3 526 413,24 0,00 2 860 491,77 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 75 636,51 0,00 96 311,14 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 382 057,31 0,00 209 331,48 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 71 834,25 0,00 121 259,08 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 031 986,67 0,00 879 085,43 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 270 999,00 0,00 1 060 358,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 270 193,00 0,00 240 451,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 801,00 0,00 2 619,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 400,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 297,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 18 140,60 0,00 17 926,50 0,00
<br> 25.Prodaný materiá...
Rozvaha k 31.12.2023.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Polní Voděrady; IČO 00473740; Polní Voděrady 93,Polní Voděrady,280 02
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 88 638 044,44 3 365 746,29 85 272 298,15 75 238 971,04
A.Stálá aktiva 60 204 315,29 3 365 746,29 56 838 569,00 42 812 803,97
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 385 208,50 147 263,50 237 945,00 255 441,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 108,50 17 108,50 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 368 100,00 130 155,00 237 945,00 255 441,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 59 819 106,79 3 218 482,79 56 600 624,00 42 557 362,97
<br> 1.Pozemky 3 128 445,39 0,00 3 128 445,39 3 128 445,39031
<br> 2.Kulturní předměty 22 483,00 0,00 22 483,00 22 483,00032
<br> 3.Stavby 25 817 222,68 1 905 913,00 23 911 309,68 5 777 760,38021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 760 540,00 242 522,00 518 018,00 356 374,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 070 047,79 1 070 047,79 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 28 899 367,93 0,00 28 899 367,93 33 151 300,20042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na d...
Příloha k 31.12.2023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Polní Voděrady; IČO 00473740; Polní Voděrady 93,Polní Voděrady,280 02
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
Žádná činnost účetní jednotky není omezena <.>
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka má uspořádání a označování položek účetní závěrky v souladu s novelou vyhlášky č.410/2009 Sb.v
platném znění a v souladu s novelami ČÚS <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní činnosti,které účetní jednotka provozuje:
Účetní jednotka provozuje pouze hlavní činnost a to v členění podle vyhl.č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
Účetní jednotka účtuje rozpočtově pronájmy: pozemků,bytový dům a nebytové prostory <.>
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti,a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,nejpozději však
k 31.12.účetního období <.>
Náklady a výnosy účetní jednotka rozlišuje časově <.>
Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku <.>
Účetní jednotka eviduje DDNHM od 7.000 - 60.000 Kč,v podrozvahové evidenci vede na účtu 901 DDNHM od 2.000 - 6.999 Kč <.>
Účetní jednotak eviduje DDHM od 3000-40.000 Kč,v podrozvahové evidenci vede na účtu 902 DDHM od 1000-2999 Kč <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů a ČÚS 701-710 v aktuálním znění <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Maj...
FIN 2-12 M k 31.12.2023.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Polní Voděrady; IČO 00473740; Polní Voděrady 93,Polní Voděrady,280 02
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 11.1.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 550 000,00 619 000,00 618 159,63Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 99,86
<br> 1112 50 000,00 52 200,00 52 119,35Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,85
<br> 1113 110 000,00 150 400,00 150 390,34Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 99,99
<br> 1121 700 000,00 1 090 905,00 1 090 812,54Příjem z daně z příjmů právnických osob 99,99
<br> 1122 150 000,00 58 520,00 58 520,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 1 805 008,00 1 962 508,00 1 962 359,08Příjem z daně z přidané hodnoty 99,99
<br> 1334 50 000,00 99 000,00 98 775,10Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 99,77
<br> 1341 3 300,00 4 300,00 3 375,00Příjem z poplatku ze psů 78,49
<br> 1343 10 000,00 0,00 0,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1345 150 000,00 143 480,00 143 150,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 99,77
<br> 1356 150 000,00 133 000,00 132 241,69Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 99,43
<br> 1361 4 000,00 3 000,00 1 400,00Příjem ze správních poplatků 46,67
<br> 1381 30 000,00 28 000,00 27 852,01Příjem z daně z hazardních her s...
Návrh závěrečného účtu za rok 2023.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Obec Polní Voděrady
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Polní Voděrady
Polní Voděrady 93
280 02
<br> 00473740
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 737407032
E-mail obec@polnivoderady.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Majetek 7
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 8
<br> Měsíční stav finančních prostředků 9
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 10
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 13
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 14
<br> Zpráva auditu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 15
<br> Strana
<br>
<br> Obec Polní Voděrady,IČO 00473740 KEO4 1.12.13 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 108,50 17 108,50 17 108,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 368 100,00 368 100,00 368 100,00
021 Stavby 7 442 737,38 7 442 737,38 25 817 222,68
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 635 530,00 565 540,00 760 540,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 012 400,74 1 007 238,74 1 070 047,79
031 Pozemky 3 026 918,83 3 128 445,39 3 128 445,39
032 Kulturní předměty 22 483,00 22 483,00 22 483,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 22 395 090,48 33 151 300,20 28 899 367,93
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 121 000,00 121 000,00 121 000,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -17 108,50 -17 108,50 -17 108,50
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -95 163,00 -112 659,00 -130 155,00
081 Oprávky ke stavbám -1 574 053,00 -1 664 977,00 -1 905 913,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -238 432,00 -209 166,00 -242 522,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobé...

Načteno

edesky.cz/d/9097413

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polní Voděrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz