« Najít podobné dokumenty

Obec Merboltice - Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Merboltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zápis 2023.pdf
Účetní jednotka: Obec Merboltice,IČO: 00555959
<br> Příloha č.2: seznam účtů
<br> Na základě „Příkazu starosty k provedení inventarizace majetku obce za rok 2023“,byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku,tzn.d|ouhodobého majetku (DHM),drobného dlouhodobého majetku(DDHM),drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM),pozemků <,>
<br> finančních investic,závazků,pohledávek,bankovnich účtů,cenných papírů,cenin a pokladnyDokladová a fyzická byla zahájena 19.12.2023 a ukončena 15.2.2024 <.>
<br> Způsob provedení: fyzická inventura byla provedena u DHM,DDHM,DDNM.Dokladová inventura byla provedena u pokladny,pozemků,cenin <,>
<br> finančních investic,závazků,pohledávek,cenných papírů a bankovních účtů.Inventarizace majetku Obce Merboltice byla provedena inventarizační komisí dle příkazu starosty k provedení inventarizace majetku k 31.12.2023 <.>
<br> Byly vyhotoveny inventurní soupisy,které byly porovnány s účetnictvím obce,nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Inventarizace dle účtů:
<br> SU Text úč.stav k 31.12.22 zjišťstav k 31.12.23 přírůstky úbytky úč.stav k 31.12.23 skut.stav k 31.12.23 18 DDNM 73 269,00 Kč 73 269,00 Kč 73 269,00 Kč 73 269,00 Kč 78 oprávky k DDNM —73 269,00 Kč —73 269,00 Kč —73 269,00 Kč —73 269,00 Kč 19 ost.dl.nehm.maj.240 720,00 Kč 240 720,00 Kč 240 720,00 Kč 240 720,00 Kč 79 oprávky,k 019 -132 590,00 Kč -144 530,00 Kč —144 530,00 Kč —144 530,00 Kč 21 stavby 8 270 305,60 Kč 9 171 658,80 Kč 9 171 658,80 Kč 9 171 658,80 Kč 81 oprávky k 021 —3 251 848,80 Kč “3 370 847,80 Kč —3 370 847,80 Kč —3 370 847,80 Kč 22 sam.mov.věci 449 698,00 Kč 567 206,03 Kč 567 206,03 Kč 567 206,03 Kč 82 oprávky k 022 -194 608,00 Kč —78 369,00 Kč —78 369,00 Kč »78 369,00 Kč 28 DHM 744 737,56 Kč 811 696,56 Kč 66 959,00 Kč 0,00 Kč 811 696,56 Kč 811 696,56 Kč 88 oprávky k 028 -744 737,56 Kč 0811 696,56 Kč —811 696,56 Kč —811 696,56 Kč 31 pozemky 3 887 259,73 Kč 3 867 481,79 Kč 3 867 481,79 Kč 3 867 481,79 Kč 32 Kulturni předměty 647 680,00 Kč 647 680,00 Kč 647 680,00...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.pdf
odbor kontroly
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 21.02.2024
<br> Spisová značka: KUUK/002334/2023/7
<br> Číslo jednací: KUUK/015226/2024
<br> ÚID: kuukes92084df5
<br> Počet listů/příloh: 11/0
<br> Vyřizuje/linka: Angelika Alblová/182
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce Merboltice za rok 2023,IČ: 00555959
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 24.07.2023 a bylo provedeno
<br> na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Merboltice,na adrese Merboltice 53,405 02 Děčín 2 <,>
<br> dne 30.08.2023 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Žaneta Kropáčová - kontrolor
<br>
<br> Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Merboltice,na adrese Merboltice 53 <,>
<br> 405 02 Děčín 2,dne 20.02.2024 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> - Žaneta Kropáčová - kontrolor
<br>
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Strana X (Celkem 11)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
<br> závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
<br> svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včet...
Fin 12 2023.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Merboltice; IČO 00555959; Merboltice 53,Merboltice,405 02
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 10.1.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 830 000,00 830 000,00 710 082,22Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 85,55
<br> 1112 50 000,00 50 000,00 57 029,20Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 114,06
<br> 1113 140 000,00 165 000,00 164 568,54Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 99,74
<br> 1121 950 000,00 1 010 000,00 1 193 418,30Příjem z daně z příjmů právnických osob 118,16
<br> 1211 2 290 000,00 2 290 000,00 2 147 592,53Příjem z daně z přidané hodnoty 93,78
<br> 1341 9 000,00 9 000,00 7 310,00Příjem z poplatku ze psů 81,22
<br> 1345 300 000,00 300 000,00 290 484,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 96,83
<br> 1361 5 000,00 5 000,00 3 380,00Příjem ze správních poplatků 67,60
<br> 1381 30 000,00 32 000,00 30 469,13Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 95,22
<br> 1382 0,00 0,00 0,35Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 311 000,00 311 000,00 301 741,09Příjem z daně z nemovitých věcí 97,02
<br> 4111 0,00 25 841,00 25 841,00Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníhorozpočtu 100,00
<br> 4112 74 900,00 74 900,00 74 900,00Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámcisouhrnného dotačního vztahu 100,00
<br> 4116 88 500,00 706 930,00 706 930,00Ostatní neinvestiční přijaté tra...
Návrh Závěrečného účtu obce Merboltice za rok 2023.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Návrh Závěrečného účtu obce Merboltice za rok 2023
Obec Merboltice
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Merboltice
Merboltice 53
405 02
<br> 00555959
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 733722164
E-mail ladislava.viskova@seznam.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Majetek 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 11
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 12
<br> Porovnání příjmů a výdajů 13
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 15
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 16
<br> Strana
<br>
<br> Obec Merboltice,IČO 00555959 KEO4 1.12.12 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 73 269,00 73 269,00 73 269,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 240 720,00 240 720,00 240 720,00
021 Stavby 8 270 305,60 8 270 305,60 9 171 658,80
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 449 698,00 449 698,00 567 206,03
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 723 050,56 744 737,56 811 696,56
031 Pozemky 3 887 259,73 3 887 259,73 3 867 481,79
032 Kulturní předměty 647 680,00 647 680,00 647 680,00
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0,00 19 740,30
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 695 099,40 812 727,40 942 662,36
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -73 269,00 -73 269,00 -73 269,00
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -120 650,00 -132 590,00 -144 530,00
081 Oprávky ke stavbám -3 143 356,80 -3 251 848,80 -3 370 847,80
082 Oprávky k sam...

Načteno

edesky.cz/d/9097328

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Merboltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz