« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Moštěnice - Návrh Závěrečného účtu obce Horní Moštěnice za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Moštěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠ - Úvodní list - účetní závěrka k 31.12.2023.pdf [0,27 MB]
( ' v : : v \\ Ucetnl zaverka řádná XI [ mimořádná I ] | mezitímní ] 'WĚVĚ'WWMT \ sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023 ) Název účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Horni Moštěnice ( IČO 70981698 \ Sídlo účetní jednotky ulice,č.p.Pod Vinohrady 232,80 obec Horní Moštěnice PSČ,pošta 75117 Místo podnikání ulice,Č.p.obec PSČ,pošta Právní forma Příspěvková organizace Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE Název nadřízeného orgánu Obec Horní Moštěnice (zřizovatel) Okamžik sestavení 06.02.2024 8:03:02 Kontaktní údaje telefon 581224248 fax e-mail zs©zshomimostenice.cz www www.zshornimostenicea Ěškhldn Sl; !.:“ „5 5' Harm Within:ma,:fí'asížíšžš „gif,-HCE Razítko účetní jednotky.351 :“7' :.r “ FŽP © Tel.:u$1 Elac—š:.; & 101 722 \ )
<br> ( Osoba odpovědná za účetnictví
<br> XXXX XXXXX,ekonomka
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> (22% úte
<br> Statutární zástupce (statutátor)
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,ředitel
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> \
<br> - D g talnr;l podepsal Mgr.leor l.1lgř_]_ibo!í'lublk Kubík Datum'2024 GZ 05
<br> 050412 +01'GO'
<br> J
<br> 2 dat systému G3W|n vytiskl XXXX XXXXX Flnanční okruhv - Učetnictví XXX.X (horn|_mosten|ce_zs)
<br> Strana 1 z 1
<br> 06.02.2024 5:03:02
ZŠ - Zápis o provedené finanční kontrole[2].pdf [0,51 MB]
“xv
<br> Obec Horní Moštěnice
<br> Dr.A.Stojana 120541,75117 Horní Moštěnice IC 00301264
<br> Zápis o provedené finanční kontrole
<br> Konané dne: 20.01.2023
<br> V souladu s ustanovením zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě <,>
<br> © 9 - Působnost územních samosprávných celků,provedla pověřená osoba zřizovatelem
<br> u příspěvkové organizace ve své působnosti,ato u Základní školy a Mateřské školy,příspěvkové organizace,Horní Moštěnice finanční kontrolu zaměřenou především na čerpání finančních prostředků na provoz poskytnutých zřizovatelem,tj.Obec Horní Moštěnice <,>
<br> na základě schváleného rozpočtu na rok 2022 <.>
<br> Kontrola byla provedena na základě písemného sdělení ze strany Obec Horní Moštěnice Mgr.Liboru Kubíkovi,řediteli Základní školy a Mateřské školy Horni Moštěnice,příspěvkové organizace <.>
<br> Účetní závěrka,hlavní kniha,inventury majetku a účetní doklady byly předloženy pí Hanou Slabou,ekonomkou Základní školy a Mateřské školy Horní Moštěnice,příspěvkové organizace <.>
<br> Příspěvek na provoz byl schválen ve výši 2500000,- Kč <.>
<br> Průběh kontroly: 1.Kontrola vazeb rozvahy,výkazu zisku a ztrát,přílohy <.>
<br> 2.Kontrola vazby rozvahy a inventarizačních soupisů.Správnost zařazení dlouhodobého majetku <.>
<br> 3.Účetní doklady mají předepsané náležitosti,potvrzeny razítkem,podpisem ředitelem ZŠ & podpisem ekonomky <.>
<br> 4.Hlavní činnost je vykazována v souladu s posláním organizace dle zřizovací listiny <.>
<br> 5.Při kontrole účetních dokladů nebylo zjištěno,že by byl neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele použit k jiným účelům <.>
<br> 6.Při kontrole bylo zjištěno,že účetní jednotka splnila povinnost dle ustanovení š 72 odst.1 zákona č.304/2013 Sb <.>,o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.Závěr kontroly:
<br> Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno přehledně,účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> V Horní Moštěnici dn...
ZŠ - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023.pdf [0,24 MB]
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice70981698
<br> sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Pod Vinohrady 232/30,751 17 Horní Moštěnice
Kontaktní osoba: XXXX XXXXX,ekonom@zshornimostenice.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX 435,47 142 797,00 Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 238 333,89 288 033,00 Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 418 412,94 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 5
<br> 277 920,95 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6
<br> 7 207,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 7
<br> 2 160 837,23 34 152,00
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 24 132 023,00 71 838,00
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 8 104 661,00 16 748,00
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 100 735,19 299,00
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 11
<br> 546 279,70 1 437,00
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 70 892,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 2 67...
ZŠ - Rozvaha k 31.12.2023.pdf [0,31 MB]
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
<br> 70981698IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice
Pod Vinohrady 232/30,751 17 Horní Moštěnice
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXX,ekonom@zshornimostenice.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,20 256 396,20 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 256 396,20 256 396,20
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 8 874 370,36 8 649 565,88
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 917 842,76 693 038,28
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 7 956 527,60 7 956 527,60
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
...
ZŠ - Příloha k 31.12.2023.pdf [0,44 MB]
Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Pod Vinohrady 232/30,751 17 Horní Moštěnice
Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice70981698
<br> sestavená k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXX,ekonom@zshornimostenice.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> ÚJ není známo,že by měla ukončit činnost <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> ÚJ pokračuje v použitých účetních metodách <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Změny v použitých účetních metodách neprovedeny
<br> Strana
1 z 14
<br> 06.02.2024
7:58:05
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (horni_mostenice_zs),verze: 2023.01.D
<br>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr <.>
účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 3 198 313,63 3 051 750,06 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 3 198 313,63 3 051 750,06 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> - - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> 7 422 630,66 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu už...
ZŠ - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2023.pdf [0,57 MB]
Účetní jednotka:
<br>
<br> Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice
<br> Sídlo: Pod Vinohrady 30
<br> IČ: 70981698
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> Předmět podnikání: hlavní činnost
<br> doplňková činnost
<br>
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2023
<br>
Identifikace schvalované účetní závěrky:
<br> Účetní závěrka k: k 31.12.2023
<br> Za účetní jednotku: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice
<br> IČ 70981698
<br> Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 19.2.2024
<br> Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
<br> Rozvaha k 31.12 <.>
<br> Výkaz zisků a ztráty k 31.12 <.>
<br> Příloha k 31.12 <.>
<br> Inventarizační zpráva za rok 2023
<br> Předkladatel podkladů: XXXX XXXXX,účetní školy
<br> Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2,písm.b) zákona
<br> Č.128/2000 Sb <.>,o obcích:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,PhD <.>
<br> XXXXX XXXXXX
<br> (rada obce Horní Moštěnice,přítomní při schvalování účetní závěrky)
<br>
<br>
<br> Hlasování:
<br> Přítomno: 5 členů RO
<br> Hlasovalo: 5
<br> Pro: 5
<br> Proti: 0
<br> Zdrželo se: 0
<br>
<br> Výrok o schválení účetní závěrky:
<br> Rada obce Horní Moštěnice schvaluje účetní závěrku k 31.12.2023
<br> Vyjádření účetní jednotky k výroku:
<br> Rada obce rozhodla,že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhlášky č.220/2013 Sb.věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce
Horní Moštěnice.Schvalovací orgán v průběhu celého roku prostřednictvím správně prováděné
předběžné a průběžné finanční kontroly efektivně posuzoval rizika a možné ztráty v hospodaření <,>
které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit,a tím omezil vznik problémů,které by vedly
k neschválení účetní závěrky <.>
<br> Na základě schválení účetní závěrky,provede účetní ZŚ a MŠ přeúčtování výsledku hospodaření ve
schvalovacím řízení na účtu 431 na úč...
ZŠ - Inventarizační zpráva[2].pdf [0,66 MB]
Inventarizační zpráva
<br> dílčí inventarizační komise č.3 o provedené inventarizaci majetku a závazků Základní školy a Mateřské školy Horní Moštěnice ke dni 31.12.2023
<br> Složení dílčí inventarizační komise:
<br> lgředseda : Ing.XXX XXXXXX Clenové : Mgr.Vlasta XXXXXXXXXX XXXX XXXXX
<br> Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu Zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění,ve smyslu Vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,Vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a ve smyslu Nařízení ŘŠ č.3/ 12/2023 o inventarizaci majetku a závazků ZŠ a MŠ Horní Moštěnice ze dne 6.12.2023 <.>
<br> Dílčí inventarizační komise č.3 provedla inventury podle jednotlivých skupin.Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační kornise postupovala v souladu
<br> s vyhláškou & vnitro organizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Terminy inventur byly dodrženy <.>
<br> Ústřední inventarizační komise provedla namátkovou kontrolu přiložených inventurních soupisů a vyřazeného majetku.Doporučuje Radě Obce Horní Moštěnice,aby soupis vyřazeného majetku byl projednán v radě a navržen způsob likvidace <.>
<br> V Horní Moštěnici dne 22.01.2024
<br> Předseda : Ing.XXX XXXXXX
<br> 'vtv
<br> Členové: Mgr.Vlasta Krej eirová
<br> XXXX XXXXX
<br> Základní škola a Mateřská škola Horni Moštěnice,příspěvková organizace
<br> Inventarizace majetku ke dni 31.12.2023
<br> v Kč
<br> Majetek
<br> XXXX ke dni XX.XX.XXXX
<br> Přírůstek rok 2023
<br> úbytek rok 2023
<br> XXXX ke dni XX.XX.XXXX
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 022.30 022.10 02235
<br> 48471398 24527528 18785280
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 48471398
<br> 24527598
<br> 18785280
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018.30 018.40
<br> 215466,80 25894,00
<br> 22675,40 0,00
...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.pdf [0,31 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/29111/2023/OK/7326 Počet listů: 13
Č.j.: KUOK 1442/2024 Počet stran: 13
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Moštěnice za rok 2023
<br> IČ 00301264
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 30.11.2023 - 1.12.2023 a na základě
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 29.1.2024 -
30.1.2024 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Horní Moštěnice za rok 2023 dne 1.11.2023.Posledním kontrolním
úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 30.1.2024 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Horní Moštěnice
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2023 - 31.12.2023
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 29.1.2024 - 30.1.2024 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
kontrolor:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
XXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumá...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Horní Moštěnice00301264
sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Dr.A.Stojana 120/41,751 17 Horní Moštěnice
Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXXXX,ucetni@hornimostenice.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,37 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 232 996,02 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 6 751,60 - Prodané zboží (504)4
<br> 7 854 242,39 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 2 511,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 213 619,34 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 4 324 434,43 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 7 022 893,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 1 713 310,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 20 493,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 8 937,78 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 2 035,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 22 000,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 248 867,33 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 4 607 112,90 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 53 500,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 6 633,00- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 1 003 691,56 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<b...
Rozvaha k 31.12.2023.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
00301264IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Horní Moštěnice
Dr.A.Stojana 120/41,751 17 Horní Moštěnice
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXXXX,ucetni@hornimostenice.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX 784,39 1 067 224,15 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 179 658,15 179 658,15
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 1 292 126,24 887 566,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 255 671 198,93 84 130 974,18
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 13 291 868,93 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 47 212,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 189 386 403,16 64 823 782,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 20 155 787,08 12 276 085,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 7 020 022,18 7 020 022,18
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> 110 846,00 11 085,00
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 25 659 059,58 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 8 607 750,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 8 607 750,00 - (069)
<br> 4
<br> Pov...
Příloha k 31.12.2023.pdf [0,45 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Dr.A.Stojana 120/41,751 17 Horní Moštěnice
Obec Horní Moštěnice00301264
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXXXX,ucetni@hornimostenice.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem,který vycházel z předpokladu,že bude nepřetržitě pokračovat ve své
činnosti a zároveň nenastala žádná skutečnost,která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této skutečnosti pokračovat <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 01.01.2023 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Oceňování a vykazování
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
Významné náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1 <.>
Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 <.>
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2023 nebyly realizovány
v cizí měně <.>
Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí.Rozlišují se energie,a to
ve výši záloh k 31.12.2023.Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními
rozdíly <.>
Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:
905.0999 Vyřazené pohledávky - nájem z bytu 63.000,- Kč,FRB 109.960,- Kč
909.0999 Svěřený majetek - Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice,p...
Návrh závěrečného účtu za rok 2023.pdf [0,31 MB]
sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Horní Moštěnice
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 00301264
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Dr.A.Stojana 120/41
Horní Moštěnice
75117
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 581224122
<br> ouhornimostenice@cbox.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 12
<br> 03.04.2024
12:51:48
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (horni_mostenice_fio),verze: 2023.01.D
<br>
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> 0 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 4 650 000,00 5 621 109,56 5 621 109,56
0 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 380 000,00 461 920,05 461 920,05
0 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 940 000,00 1 333 033,01 1 333 033,01
0 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 7 200 000,00 9 665 279,31 9 665 279,31
0 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.2 100 000,00 751 260,00 751 260,00
0 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 19 000 000,00 17 397 459,19 17 397 459,19
0 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.- 629 874,11 629 874,11
0 1341 Příjem z poplatku ze psů 60 000,00 57 401,00 57 401,00
0 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 2 500,00 7 640,00 7 640,00
0 1345 Př.z ...
Inventarizační zpráva[2].pdf [2,23 MB]
Inventarizační zpráva
<br> ústřední inventarizační komise () provedené inventarizaci majetku a závazků Obce Horní Moštěnice ke dni 31.12.2023
<br> Složení ústřední inventarizační komise:
<br> Bředseda : Ing.XXXXXX XXXXXXX Clenové : Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
<br> Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu Zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění,ve smyslu Vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,Vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a ve smyslu Vnitřní směrnice č.01/2021
<br> o inventarizaci ze dne 15.11.2021 <.>
<br> Dílčí inventarizační komise provedly inventury podle jednotlivých skupin.Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise č.1,č.2 a č.3 postupovaly V souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> Ústřední inventarizační komise provedla namátkovou kontrolu přiložených inventurních
<br> soupisů & vyřazeného majetku.Doporučuje Radě Obce Horní Moštěnice,aby soupis vyřazeného majetku byl projednán v radě & navržen způsob likvidace <.>
<br> V Horní Moštěnici dne 26.01.2024
<br> Předseda : Ing.XXXXXX XXXXXXX Členové : Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX
<br> /
<br> __r __,„ "Filliou/X ic iN'UDVTÁQÍŽP'CZLi zadava
<br> (IČO:
<br> 00301264 mich-Jména Obec Horní Moštěnice
<br> Inventurní evidence
<br> Pauáté nastavenr'amezuýtr'ch min/bek:
<br> L__/
<br> Rok: 2023
<br> Období: Do 12.měsíce SU POPÍS SU Účetní stav SU SU AU Popis AU Účetní stav AU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179 658,15 018 0010 >? 169 797,15 / 018 0078 =“" 9 851,00.x" 019 Ostatní dfouhodcbý nehmotný majetek 1 292 126,24 019 0010 1 292 126,24 021 Stavby 189 386 403,16 021 0100 1 173 952,00 „- 021 0110 10 972 912,29 -.021 0200 87 122 633,71 021 0220 6 6...
FV ZO - Zápisy z kontrol.pdf [3,59 MB]
ZÁPIS č.1/2023 : kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 31.01.2023
<br> Přítomni: p.XXXX XXXXX — předseda p.Yveta Běhalíková — člen p.XXX XXXX — člen Program jed nání: X.Kontrola stavu finanční hotovosti se stavem v PC
<br> 2.Kontrola zaúčtování stavu finančních prostředků na základním běžném účtu obce,účtu „ČNB“ 3 „KB a.s."
<br> Kontrola byla provedena na základě kontrolní činnosti,jako dílčí část kontroly nahrazující
<br> interní audit v souladu se zákonem č.320/2001 Sb <.>,529 <.>
<br> 1.Finanční výbor zkontroloval stav pokladny ke dni 31.01.2023 se stavem uvedeném v účetnictví Pokladna — Pokladní kniha (viz.Příloha č.1).K uvedenému datu činil faktický stav hotovosti 43308,- Kč (viz.Příloha č.2 - Výčetka hotovosti).Hotovost v pokladně odpovídá stavu peněžních prostředků uvedených v účetnictví obce <.>
<br> 2.Finanční výbor zkontroloval stav základního běžného účtu obce ke dni 31.01.2023 (viz.Příloha č.3),který činil 3.372.131,08 Kč,dále na účtu „ČNB“ ke dni 31.01.2023 (viz.Příloha č.4),který činil 139.375,45 Kč a na účtu „KB a.s.“ ke dni 31.01.2023 (viz.Příloha č.5),který činil 716.835,11 Kč a porovnal ho se stavem uvedeným v účetnictví obce (viz.Příloha č.6).Konečné stavy účtů uvedené v účetnictví odpovídají zůstatkům na výpisech z účtů vedených u ČS,a.s <.>,ČNB a KB a.s <.>
<br> Závěr: Finanční výbor neshledal žádné nesrovnalostí v účtování zůstatků finančních prostředků na účtech obce XXX v účtování pokladní hotovosti <.>
<br> Návrh na usnesení: 1) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zápis č.1/2023 : kontroly Finančního
<br> výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 31.01.2023 v předloženém znění <.>
<br> uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
<br> p.Petrlanků p.Yveta Běhalíková p.XXX XXXX
<br> Vyjádření kontrolované osoby: X uvedeným zápisem souhlasím,nemám výhrady.Ing.XXXXXXXX Ma tínek,starosta
<br> fm
<br> IČO: 00301264 Ohm-imám: Obec Horní Moštěnice
<br> L
<br> Pokladní kniha pokladna 2023,od 31.01.2023...
Fin 2 - 12 M k 31.12.2023.pdf [0,43 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 39 498 848,32 = 39 498 848,32
43 782 718,31 = 43 782 718,31
44 602 927,31 = 44 602 927,31
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 864 000,00 = 864 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 39 498 848,32 = 39 498 848,32
43 782 718,31 = 43 782 718,31
43 738 927,31 = 43 738 927,31
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
39 298 848,32 = 39 298 848,32
44 496 726,66 = 44 496 726,66
43 616 486,54 = 43 616 486,54
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
39 298 848,32 = 39 298 848,32
44 496 726,66 = 44 496 726,66
42 752 486,54 = 42 752 486,54
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
39 298 848,32 = 39 298 848,32
44 496 726,66 = 44 496 726,66
42 752 486,54 = 42 752 486,54
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
200 000,00 = 200 000,00
714 008,35- = 714 008,35-
986 440,77 = 986 440,77
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
200 000,00- = 200 000,00-
714 008,35 = 714 008,35
986 440,77- = 986 440,77-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
200 000,00- = 200 000,00-
714 008,35 = 714 008,35
986 440,77- = 986 440,77-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
200 000,00 = 200 000,00
714 008,35- = 714 008,35-
986 440,77 = 986 440,77
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 31.01.2024
14:50:37
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (horni_mostenice_fio),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 864 000,00 = 864 0...

Načteno

edesky.cz/d/9095988

Meta

Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Moštěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz