« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Chvatliny - Obec Dolní Chvatliny – Závěrečný účet za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Chvatliny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha a příloha – MŠ
ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Za období: 1212023 Mateřská škola Dolní Chvatliny.okres Kolín: IČO 75034140: Dolní Chvatliny 26.Dolní Chvatllny.281 44 Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2023 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 15.1.2024
<br> 1 | 2 [ 3 1 4 015310 oooool Název položky SW.“EÚCW Běžné učet Minulé Brutto Korekce Netu) AKTIVA CELKEM _ 1401 ma' mou—su."ENIAC ' 035401446 Levu-m "mm.' mam : 133“.<.> mn l.Dlouhodobý nehmotný motorek 31 055.00 31 055.00 0.00 0.00 | 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Ooenltelné práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 31 055.00 / 31 055.00,0.00 0.00 8.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00\ 0.0.00 0.00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 8.Poskytnuté záiohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 000 9.DhuhOUobÝ nehmotný majetek určený k orodeii 035 0 00 n nn 0.00 0.00 Il.Dlouhodobý hmoMý majetek 506 508.11 696 508.11 0.00 0.00 1.Pozemky 031 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Kuítuml předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Stavby 021 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Samostatné hmotné movité věcí a soubory hmotných movitých věcí 022 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Pěstitelské celky malých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Drobný dlouhodobý hmotný maieoek 028 596 508.11,595 508.11 / 0.00 0.00 ?.Ostatní dlouhodobý hmotný maletek 029 0.0.00" 0.00 0.00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný male-rot.- gag 0.00 13ng g_cc 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný malatek určený k prodell 036 0.00 0.00 0.00 0.00 Ill.Dlouhodobý linenčnl meietek 0,00 0.00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 051 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Maiedcové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Dluhové cenné...
Příloha – Obec
PŘÍLOHA
<br> Územní smosmAvnÉ CELKY A svnzm OBCÍ Za obdobi: 1212023 Obec Dolní Chvatllny: IČO 00235351: Dolní Chvatliny 4.Dolní Chvatllny.281 4-4 Právní forma: Městská část.městský obvod Předmět činnosti: Všeobecné činností veřejné správy Sestavená k: 31.12.2023
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení 22.1.2024
<br> A.:.lnfbr'maoepodlol ? odst.zákona
<br> Účetní jednotka pokrabuje v účetním období ve sve clonostl.nedošlo ke změnám metody : důvodu ukončení činností <.>
<br> na.Informace podle ! ? odst,Agluona
<br> ÚJ nezměnila uspořádání a označování Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát a jejích obsahové vymezení : způsoby ocenování použití v jednom účetním období XXX v následujícím účetním období <.>
<br> A.:.lnformmpodlenodotsakonn
<br> Fools Clonostl,která účetní jednotka provozuje- <.>
<br> Hlavní činnost v členění podle vyhl.32312000 So.:: rozpočtové skladbě.Účetní jednotka navlasml majetkové podíly a jiná dlouhodobé investice.Úroky : dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
<br> Účetní jednotka tvol'l opravne položky k pohledávkám definovaných vyhláškou 15.41012009 Sb.ve výší 10% za každých 90 dní po splatnosti.nejdéle k 31.12.príslušného účetního období <.>
<br> Fjeneznl londy jsou účtovány romhouě (ples účet 401-419).Udoml jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování majetku <.>
<br> Jednotllve účetní případy účomí jednotka v průběhu roku neíonišuje dle cnntleíl.s výjimkami.které se rozlišují vzdy (energie).oto ve výši záloh a dalo účetní jednom časově nerozlišuje pravidleně se opakující platby 5 nevýmamnyml ročními rozdíly <.>
<br> Účetní metody.které účetní jedotka používá.vycházejí ze zákona :.56311991 Db.o účetnlcwl.ve znění pozdějších předpisů.vyhlášky :.410/2009 Sb.ve znění pozdějšlch předpisů & CUS 701-110 <.>
<br> Stana 1 l 14
<br> AAínlonnaonpodlerdocsmtomosmonmzopodmhovýchm
<br> 1 2 Název položky Uga: ÚČETNÍ oaooal sezne Minule P.|.Majetoka úvazky účetní jednotky 242 960.71,609 125.57 1.Jiny drobný dlouhodobý nehmotný ma...
Výkaz zisku a ztráty – MŠ
ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Za období: 1212023 Mateřská škola Dolní Chvatliny.okres Kolín: IČO 75034140: Dolní Chvatliny 26.Dolní Chvatllny.281 44 Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2023 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 15.1.2024
<br> 1 | 2 [ 3 1 4 015310 oooool Název položky SW.“EÚCW Běžné učet Minulé Brutto Korekce Netu) AKTIVA CELKEM _ 1401 ma' mou—su."ENIAC ' 035401446 Levu-m "mm.' mam : 133“.<.> mn l.Dlouhodobý nehmotný motorek 31 055.00 31 055.00 0.00 0.00 | 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Ooenltelné práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 31 055.00 / 31 055.00,0.00 0.00 8.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00\ 0.0.00 0.00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 8.Poskytnuté záiohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 000 9.DhuhOUobÝ nehmotný majetek určený k orodeii 035 0 00 n nn 0.00 0.00 Il.Dlouhodobý hmoMý majetek 506 508.11 696 508.11 0.00 0.00 1.Pozemky 031 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Kuítuml předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Stavby 021 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Samostatné hmotné movité věcí a soubory hmotných movitých věcí 022 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Pěstitelské celky malých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Drobný dlouhodobý hmotný maieoek 028 596 508.11,595 508.11 / 0.00 0.00 ?.Ostatní dlouhodobý hmotný maletek 029 0.0.00" 0.00 0.00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný male-rot.- gag 0.00 13ng g_cc 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný malatek určený k prodell 036 0.00 0.00 0.00 0.00 Ill.Dlouhodobý linenčnl meietek 0,00 0.00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 051 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Maiedcové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Dluhové cenné...
Výkaz zisku a ztráty – Obec
VÝKAZ zrsxu A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Zo období: 132023
<br> Ober: Dolní Chvenlny; lČO 00235351: Dolni Chvatliny 4.Dolní Chvatllny.281 44 Právní forma: Městská část.městský obvod Předmět činnosti: Všeobecné člnnosti veřejné správy
<br> Sestavený |<: 31.12.2023
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestaveni; 22.1.2024
<br> 1 [ 2 [ 3 | 4 005ml ooooai Syntetický Běžné Minulé Název pololity učet Hlavní činnost Hoípsgglská Hlavní činnost Hožfggfká
<br> ANIKLADYWM mmm 0.90 „11104039 m 1 Náklady : činnosti 10 073 013.45 0.00 5 TBD 543.99 0.00 1.opotr'eoa materiálu 561 55? 172.32 0.30 49? 387,20 0.00 2.Spotřeba energie 502 813 034.01 0.00 470 525.73 0.00 3.Spotřeba iiných nesidadovatelných dodávek 503 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Prodaná zboží 504 0.00 0.00 141.75 0.00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 505 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> s.Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 8.Opravy a udržování 511 768 515.59 0.00 1 222 311.59 0.00
<br> 9.Cestovné 512 3 591.00 0.00 4 444.00 0.00 10.naklady na reprezentant 513 5 553.00 0.00 3 172.00 0,00 11.Akthrace vnitroorganizačníoh služeb 515 0.00 0.00 0.00 0.00 12.Ostatní sluzby 510 2 330 305.20 0.00 1 708 175.35 0.00 13.Mzdové náldady 521 2 510 985.00 0.00 2 195 045.42 0.00 14.Zákonné socialni pojisteni 524 594 298.00 0.00 526 851.55 0.00 15.Jiné sociální pojištění 525 6 627.00 0,00 5 141.00 0.00 15.Zákonné sociální naklady 527 0.00 0.00 0.00 0.00 11.Jiné socialni náklady 528 15 000.00 0.00 15 500.00 0.00 18.Dan silnicni 531 0,00 0.00 0.00 0.00 19.Daň z nemovitostí 532 2 544.00 0.00 2 544.00 0.00 20.Jiné daně a popíadty 535 25 190.00 0.00 26 230.00 0.00 22.Smluvní pokuty a úroky : prodlenl 541 0.00 0.00 0,00 0.00 23.Jine pokuty a penále 542 0.00 0.00 91 000.00 0.00 24.Dary a XXXX bezúplatné predani XXX X XXX.XX X.XX 200 135.10 0.00 25.Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.00 26.XXXXX a škody XXX XXX XXX.XX ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2022
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_028946/2023/KUSK
Čj.: 002685/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
DOLNÍ CHVATLINY
IČ: 00235351
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo dobrovolného
svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne 31.07.2023 doručením oznámení
o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením přezkumu hospodaření obcí Odboru
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 08.02.2024
▪ 03.11.2023
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o
kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br>
Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny 4
281 44 Zásmuky
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX (dne X.XX.XXXX)
Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne X.X.XXXX)
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXX XXXXX - starosta
XXXXX XXXXX - místostarosta
XXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104389/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje...
Výkaz FIN
<,> výraz PRO_HODNDCENÍ PLrvĚNí Rozngč'ru uzemnícn SAMOSPRÁVNYCH CELKU.ooanovomvcr-r SVAZKU oecí A REGlONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 122023
<br> Obec Dolní Chvotíiny; IČO 00235351: Dolní Chvatliny 4.Dolní Chvotlíny.281 44 Právní forma: Městská část.městský obvod
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Sestavený k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2024
<br> l.Rozpočtové příjmy Porostní Polozka Text Schválený rozpočet Rišpgšzěgo Wsleoeíšoá počátku Pihan! “' a b 1 2 3
<br> 1111 Pí'íiem : daně : plílmů íyzíckých osob placené plnící 1 412 350.00 1 426 350.00 1 535 559.11 107.68 1112 Pmem : daně z příjmů fyzických osob placene poplamíky 155 000.00 165 000.00 130 357.21 79.00 | 111.3 Pňjom :.daně z příjmů íyziokých osob vybírané Sněžkou podia 9m nm „„ Trn „nn m | TWR „,„3 „“ sa
<br> zvlastnz sazby oane 1121 Prííem : daně : prlímů právnických osob 1 850 000.00 2 400 000.00 2 72? 321.20 113.64
<br> Příjem : daně z příjmů právnických osob v případech.kdy
<br> 1122 poplamíkem je obec.s výjímkou dané vybírané srážkou podíe 50 000.00 50 000.00 0.00 0.00
<br> zvíásmí aby done 1211 Přílem : daně z přidané hodnoty 4 500 000.00 4 BTD 000.00 4 910 395.59 100.83 1341 Pí'ílem : poplatku ze psů 14 300.00 15 100.00 15 000.00 99.34 A“.Ewmbogsmmom Mooc wem mao 1349 Pfííern ze zrušených místních poplatků \ 5 000,00 5 00000 534.00 1 10.68 1361 Příjem ze správních poplatků T : (moou ' 2 ouuou 1 ouuou ' 33.21 1381 :gšam : daně : hazardních her 5 vyjlmkou dílčí daně : technickych 70 000.00 73 000.00 69 520.59 95.37 1382 515132 5113333? : tomm a podobnych her kromě odvodu 0.00 0.00 0.50 0.00 1511 Pí'ílem : daně : nemovitých věcí 1 500 000.00 1 740 000.00 1 738 596.69 99.92 4111 mezíggcemstíční přijaté transfery : všeobecné pokladní správy státního 96 000.00 69 574.16 69 574.16 100.00 4112 331333 ŠŠŠŠÉHĚČG ““"““ mmm “ ""““" 115 000.00 122 500.00 122 600.00 100.00 4116 Ostaní HBIHVBSUČHÍ přijaté nanstery :e státního rozpočtu 1 0.0...
Rozvaha – Obec
ROZVAHA územní SAMOSPRAVME CELKY A.svnzm den:! 211 období: 1212023 Obec Dolní Chvadiny: IČO 00235351; Dolnl Chvatllny 4.Dolní Chvaxliny.281 44 Prévnl forma: Městská část.městský obvod Ptedmét činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Sestavená k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sesravenf: 22.1.2024
<br> 1 | 2 | 3 | 4 005er oeooel Název položky syrčlžotfky Běžné Minulé Brutto Korelace Netto
<br> mnam medem 'amm.:::-mmm; mama „mm mmm- 3133035.' umm'.name: l.Dlouhodobý nehmotný 01853le 736 685.00 493 095.00 242 590,00 253 174.00 1.Nehmotné výsledky výmlmu ový-vole _ _ 012 157 nooo,' 157 mood ] 0.00 0.00 2.Software 013 0.00 0.00 ' o.oo o.oo
<br> 3.Ocenltelna práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise e preferenčnl limity 015 0.00 0.00 J 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný maierek 013 251 135.00 / 251 135,00 0.00 0.00 &.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 317 songy 74 970.00 / 242 590.00 253 174.00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 000 0 no
<br> ll.Dlouhodobý hmatů— majetek 120 373 930.15,21 059 335.95 99 314 544.21,: as na 515.22 1.Pozemky 031 5 291 663.0.00 5 291 653.05 5 294 113.05
<br> 2.Kulturní předměty 032 101 501.00 0.00 101 501.00 101 501.00 3.Stavby 021 103 540 706.71 ' 17 565 113,00 ] 85 574 593.74 05 964 347.55
<br> 4.Samostatné hmotné movité veci esoubory hmotných movitých věci 022 6 650 616.52 ] 2 052 132,00,4 590 486.52 4 091 873,52
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 ' _ 0.00,0.00 0,00
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 441 140.95 1 441 140.95 0.00 0.00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný meietek 029 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> s.Nedokoncený dlouhodobý hmotný maletek 047 1 “MR 7951 90.! 0,00 3 3-15 209,9 ] 325 7380.03
<br> 9.Poskymute zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouho...
Schválený závěrečný účet za rok 2023
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Schválený závěrečný účet za rok 2023
Obec Dolní Chvatliny
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny 4
281 44
<br> 00235351
Městská část,městský obvod
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 321623781
E-mail podatelna@dolnichvatliny.cz
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 1
<br> Majetek 3
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 4
<br> Měsíční stav finančních prostředků 5
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 6
<br> Porovnání příjmů a výdajů 7
<br> Porovnání plnění sdílených daní 8
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 9
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 10
<br> Strana
<br>
<br> Obec Dolní Chvatliny,IČO 00235351 KEO4 1.12.13 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Závazky
<br> 321 Dodavatelé 168 801,22 146 314,97 119 979,26
331 Zaměstnanci 103 227,00 146 802,00 144 619,00
336 Sociální zabezpečení 23 467,00 35 964,00 35 938,00
337 Zdravotní pojištění 16 461,00 23 615,00 24 352,00
342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžní plnění 8 322,00 12 741,00 14 098,00
343 Daň z přidané hodnoty 0,00 620,68 15 171,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00 1 481 868,86
389 Dohadné účty pasivní 230 033,52 280 566,11 434 945,60
451 Dlouhodobé úvěry 2 781 020,00 0,00 0,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2023
<br>
<br> Obec Dolní Chvatliny,IČO 00235351 KEO4 1.12.13 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Pohledávky
<br> 311 Odběratelé 197 254,00 225 082,00 299 047,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 230 033,52 280 566,11 434 945,60
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 8 834,00 16 434,00 15 800,00
343 Daň z přidané hodnoty 8 540,75 0,00 0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 0,00 45 000,00 52 166,00
388 Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 1 395 ...

Načteno

edesky.cz/d/9084210

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Chvatliny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz