« Najít podobné dokumenty

Obec Opočnice - Zápis z 13. zasedání OZ - 25.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Opočnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 13. zasedání OZ - 25.3.2024
Zápis z 13; zasedání Zastupitelstva obce Opočnice konaného dne 25.3.2024 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Opočnici
<br> Přítomni: J.Košvancová,Ing.Hladík,0.Simon,Ing.Pudil Najbrtová,Bc.Strejčková,J.Krejčík _ Omluveni: Ing.Koldinský
<br> m
<br> 1.Zahájení a určení ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva <.>
<br> 3.Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky,kterou se zrušuje OZV č.1/2022 ze dne 12.12.2022 0 nočním klidu <.>
<br> Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu <.>
<br> Projednání žádosti o finanční podporu — Linka bezpečí <.>
<br> Projednání návrhu na přemístění solárního svítidla na místním hřbitově <.>
<br> Informace obecního úřadu <.>
<br>.“?P'ř
<br> 1.Zasedání zahájila paní starostka uvítáním přítomných a navržením ověřovatelů zápisu: paní Bc.Reginu Strejčkovou a XXXX XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Usnesení č.XX/XXXX: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje navržené ověřovatele zápisu paní Bc.Reginu Strejčkovou a XXXX XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Hlasování : Pro X,Proti O,Zdrželi se 0
<br> Dále paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem jednání <.>
<br> Usnesení č.14/2024: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje navržený program jednání <.>
<br> Hlasování: Pro 6,Proti 0,Zdrželi se O
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva:
<br> a) Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo upřesnění usnesení o schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva <.>
<br> b) Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 <.>
<br> c) Zastupitelstvo projednalo a schválilo upravené zadání Územního plánu Opočnice <.>
<br> d) Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce <.>
<br> e) Zastupitelstvo schválilo uzavření příkazní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2024 <.>
<br> 0 Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro Ekocentrum Huslík <.>
<br> g) Zastupitelstvo sc...

Načteno

edesky.cz/d/9005691

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Opočnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz