« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA
Odbor výstavby a životního prostředí
<br> Solnická 777,518 01 Dobruška
<br>
IČ 00274879
DIČ CZ00274879
<br> ID DS mgjbetz
494 629 580
<br> posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 19.03.2024
ČÍSLO JEDN.: PDMUD 18734/2024
SPIS.ZN.: MUD 4488/2024 OVŽP/MK-2
POČET LISTŮ/POČET PŘÍLOH: 2/1
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 1
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXX XXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: m.koci@mestodobruska.cz
<br> DATUM: 25.03.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Dobruška,odbor výstavby a životního prostředí,silniční hospodářství,jako věcně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení
pro provozní informace na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"),jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 124 odst.6
zákona o silničním provozu,v jehož územním správním obvodu se dotčená pozemní komunikace nachází
(dále jen "příslušný obecní úřad" nebo „správní orgán),a místně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"),v souladu s ustanovení § 171 správního řádu,na základě podnětu obce Olešnice v Orlických
horách,IČ: 002 75 174,se sídlem Olešnice v Orlických horách 8,517 83 Olešnice v Orlických horách (dále
jen „podatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.nebo III.třídy,místních komunikacích
a veřejně přístupných účelových komunikacích,doručené zdejšímu úřadu dne 19.03.2024
<br> stanoví
dle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
v souladu s ust.§ 171 a § 173 správního řádu
<br> přechodnou úpravu provoz...

Načteno

edesky.cz/d/9003936

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz