« Najít podobné dokumenty

Obec Hlízov - Pozvánka na OZ č. 3/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlízov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka (283.9 kB)
obecní úřad Hlízov
<br> \'šiiJT;iiZii
tóo: ooo+ogso
<br> e-mail: podatelna@obec-hlizov.cz
<br> Pozvánka na zasedánízastupitetstva obce Hlízov é.3l2O24
<br> Na záktadě ustanovení zákona č.128/20a0 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení|,v ptatném zněnÍ <,>
<br> svotává m zased ání Zastu p itetstva o bce H [ízov <.>
<br> Místo konání: obec Htízov - místnost obecního úřadu Htízov č.p.164
<br> Termín konání: 3.dubna 2O24,od 18:30 hodin
<br> Navržený program:
1) Určení ověřovatetŮ a zapisovatete <.>
2\ Kontrola usnesení č.212024
3) Schvátení navrženého programu <.>
4\ lnformace o proplacení íaktur <.>
5) Schvátení smtouvy o zřízenívěcného břemene č.lV-12-6034728 <.>
6) Pověření starosty k technickému dozoru na zasíťování RD <.>
7) Projednání žádostí o f inanční podporu - Zdravotní klaun,Linka Bezpečí <.>
8) Projednání žádostio pronájem kutturního domu - SKK
9) Projednánížádosti o závazné stanovisko na ENER DOMY <.>
10) Schválení smtouW o připojení k distribuční soustavě ČEZ <.>
11) pííkazstarosty k provedení finanční kontroty v vš Htízov a pověření přizvané osoby <.>
12) RŮzné
<br> VHtízově 27.3,2024
<br> MVDr.XXXXXXX XXXXXX <,>
starosta obce
<br> Vyvěšeno: XX.X.2024
<br> Sejmuto:
)"P"ffi) <,>

Načteno

edesky.cz/d/8987537

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlízov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz