« Najít podobné dokumenty

Obec Hlízov - Veřejná vyhláška - omezení dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlízov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - napojení na kanalizaci u čp. 89 (1.8 MB)
|I|||||||l|IIIIIIII||||IIIIII|I||||||IIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||| *MUKHSP08931319*
<br> MESTSKY URAD KUTNA HORA Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br> SPIS.ZN.: MKH/024375/2024/02
<br> er.: MKH/025738/2024 XXXXX XXXXX
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXXX Hlízov XX _ <,>
<br> TEL.: XXXXXX 303 285 32 Hlízov * '? " f *
<br> E-MAIL: podatelna©kutnahoracz =
<br> DATUM: 6.3.2024 * % ? „ZD/Ú
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikací na základě
<br> podání,které dne 1.3.2024 podal
<br> XXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Hlízpv 89,285 32 Hlízov,kterého zastupuje ASIG s.r.o <.>,ICO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává zdůvodu úplné uzavírky místní komunikace vobci Hlízov (pozemek parc.č.303/2 V k.ú.Hlízov) toto opatření obecné povahy,kterým podle Š77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v Obci Hlízov během provádění stavebních prací v rámci stavby „Napojení na kanalizaci pro č.p.89,Hlízov“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení azařízení vrozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto Opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínk...

Načteno

edesky.cz/d/8963696

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlízov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz