« Najít podobné dokumenty

Praha 17 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): "14T0600 - Obnova vodovodního řadu ul. Doubravínova, Praha 17"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 17.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-002565.pdf
Sídlo: Žalanského 291/12b,163 02 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 235 300 129
Pracoviště: Španielova 1280/28,163 00 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 234 683 403
<br> IČO: 00231223 web: http://www.repy.cz e-mail: podatelna@praha17.cz
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.2000700399/0800
<br>
Stránka 1/14
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> A DOPRAVY
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vaše značka:
<br> Číslo jednací: ÚMČP17 005029/2024/VYS/Ro
<br> Spisová značka: S-ÚMČP17 002565/2024
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: ales.rogalewicz@praha17.cz
<br>
<br> Počet stran: 14
<br> Datum: 25.3.2024
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad MČ Praha 17,odbor životního prostředí a dopravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
<br> podle § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad podle § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu,ve znění ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební
<br> zákon"),ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění
<br> pozdějších předpisů,podle § 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
<br> znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 9.2.2024
<br> podalo
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,IČO 00064581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1-Staré Město <,>
<br> které zastupuje Pražská vodohospodářská společnost a.s <.>,IČO 25656112,Evropská 866/67,160 00
<br> Praha...

Načteno

edesky.cz/d/8962901

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 17      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz