« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru o pronájmu pozemku č.p. 3006/9 v k.ú. Lipence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru o pronájmu pozemku č.p. 3006/9 v k.ú. Lipence

Záměr o pronájmu části pozemku č.parc.3006/9,ul.U Berounky,Praha- Lipence
<br> Hlavní město Praha
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> 155 31 Praha-Lipence,K Obci 47,IČ 241431,www.Praha-Lipence.cz,mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,tel
25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o pronájmu pozemku
Městská část Praha Lipence <,>
v souladu se zák.č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze a usnesení Rady č.7/2-2015,III.a) ze
16.2.2015 <,>
sděluje záměr pronajmout část pozemku č.parc.3006/9 k.ú.Lipence,který je ve
vlastnictví hl.města Prahy,svěřené Městské části Praha Lipence <,>
zájemci o pronájem,kterým je Ing.arch.XXXXX XXXXX,Fr.Křížka XX,Praha X <.>
Předmět pronájmu
Předmětem pronájmu je část pozemku č.parc.3006/9 o výměře cca 550 m2 <.>
Popis místa a umístění pronajímaného pozemku
Poz.č.parc.3006/9 leží mezi pobřežní čárou Berounky a pozemky soukromých vlastníků
rekreačních staveb s pozemky,přístupnými z ulice U Berounky <.>
K pronájmu díl z poz.č.3006/9,který se nachází mezi poz.č.3015/1,1347/1 a vodotečí
Berounky <.>
Žadatel o pronájem je vlastníkem poz.č.3015/1 s chatou na poz 3015/2 a uvedený díl
pozemku č.3006/9 leží mezi jeho pozemkem a břehem Berounky.Pozemek k pronájmu
nemá pravidelný tvar.Pozemek je zatravněn.Na pozemku nejsou žádné stavby nebo
zařízení pronajimatele,městské části <.>
Cena pronájmu bude stanovena v souladu s Cenovým věstníkem MF 1/2011 k výměru MF
č.01/2010 část I <.>,odd.A,pol.3.d) <.>
Doba pronájmu
Pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou,oboustranně,2 měsíce <.>
Užívání pozemku
Pronajímaný pozemek
- bude povinen nájemce udržovat ve stavu přiměřeném jeho charakteru a současnému
stavu,s výjimkou mimořádných událostí (např.důsledků záplav)
-nelze oplocovat,podél vodoteče musí být zachován volný průchod
-nelze zastavovat,provádět na něm terénní nebo obdobné úpravy,využívat k parkování
vozidel
Další informace a podmínky
K datu uzavření nájemní smlouvy nájemce složí na účet pronajimatele kauci ve výši 3
měsíčních nájmů k pokrytí případných nedoplatků nájmu,škod apod <.>
Kauce je vratná,zúčtovatelná při ukončení nájmu nebo ke škodám a nedoplatkům
Cena pronájmu bude od 1.4.2016 upravena podle míry inflace,nejdříve v roce 2017 <.>
Nájemní smlouva může být uzavřena po projednání Radou a to nejdříve po 15ti dnech od
zveřejnění tohoto záměru <.>
Námitky proti tomuto záměru lze podat s odůvodněním pouze písemně na adresu Úřadu MČ
Praha Lipence,K Obci 47,155 31,nejpozději do 30.března 2015 do 16 hodin <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru může řízení o pronájmu pozemku zrušit i bez uvedení důvodu <.>
V Praze Lipencích dne 11.března 2015
Vyvěšeno na úřední desce dne:11.3.2015
<br> XXXXXX XXXXX,starosta,v.r <.>
Sňato dne : 27.3.2015
<br> Záměr o pronájmu části pozemku č.parc.3006/9,ul.U Berounky,Praha- Lipence
<br> Zveřejněno na www.Praha-Lipence.cz <.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/89430

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz