« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - 5. zasedání zastupitelstva 26.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. zasedání zastupitelstva 26.3.2023
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č.5
- konáno dne 26.3.2023 ve Lhotě
<br>
<br> Přítomni: p.M.Lang,p.T.Zahradník,p.L.Jakoubek,pí.J.Langová,p.M.Mazanec ml <.>,p.M <.>
<br> Pechek,p.J.Velíšek
<br>
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po
celou dobu zasedání <.>
Zapisovatelem byla určena XXX XXXXXX XXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli určeni pan M.Pechek a pan T.Zahradník <.>
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Schválení programu zasedání
2.Rozpočtové opatření č.10 v roce 2022
3.Schvalování rozpočtových opatření v roce 2023
4.Hodnocení hospodaření ve 4.Q roku 2022
5.Pověření ke kontrole hospodaření obce za 1.Q roku 2023
6.POV 2023
7.Zpráva o uplatňování ÚP Lhota-Vlasenice
8.Dohoda o provedení práce – obecní pracovník
9.Vykonávání prací pro obec – pověření a hodnocení pracovníka
10.Schválení smlouvy na vybudování solární elektrárny na kulturním domě
11.Tenisový kurt ve Lhotě – změna správce
12.Dětské hřiště ve Vlasenici
<br> DISKUZE
-plánované investice v roce 2023
- vítání občánků 1.4.2023
- veřejná výroční schůze
- schránky škola
- výsledky tříkrálové sbírky
- velkokapacitní kontejner
<br>
1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.4 konaného
dne 26.3.2023 ve Lhotě <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.5/1/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.10 za rok 2022.Rozpočtové
opatření schválil starosta obce dne 25.1.2023.Rozpočtovým opatřením byla provedena
konečná úprava rozpočtu na konci roku 2022 <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí 10.rozpočtové opatření za rok 2022 <,>
kterým byla provedena konečná úprava rozpočtu na konci roku 2022 <.>
<br>
<br> 3.Zastupitelstvo obce projednalo sc...

Načteno

edesky.cz/d/8928031

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz