« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - 4. zasedání zastupitelstva 10.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. zasedání zastupitelstva 10.3.2023
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č.4
- konáno dne 10.3.2023 ve Vlasenici
<br>
<br> Přítomni: p.M.Lang,p.T.Zahradník,p.L.Jakoubek,pí.J.Langová,p.M.Mazanec ml <.>,p.M <.>
<br> Pechek,p.J.Velíšek
<br>
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po
celou dobu zasedání <.>
<br> Zapisovatelem byla určena XXX XXXXXX XXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli určeni pan M.Pechek a pan T.Zahradník <.>
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Schválení programu zasedání
2.Dotace na veřejné prostranství
3.Smlouva o koupi pozemku od Ing.Karla Váňi dle GP 161-19-2021
4.Smlouva o koupi pozemků od XXXXXXXXX XXXXXX a Ing.Tomáše Zahradníka dle GP
<br> XXX-XX-XXXX
<br>
1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.4 konaného
dne 10.3.2023 ve Vlasenici <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.4/1/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.Starosta obce pověřuje Ing.Barboru Říhovou zpracováním projektu na obnovu veřejného
prostranství ve Lhotě a přípravou projektu k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova u MAS Via Rustica <.>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zpracování a přípravu projektu pro dotaci
Programu rozvoje venkova u MAS Via Rustica Ing.Barborou Říhovou <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.4/2/2023 bylo schváleno
<br> 3.Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek od XXX XXXXX Váňi dle GP XXX-XX-
XXXX v k.ú.Lhota u Kamenice nad Lipou a pověřuje starostu obce p.M.Lang jejím podpisem <.>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje kupní smlouvu na pozemek
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.4/3/2023 bylo schváleno <.>
<br> 4.Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemeky od XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/8928030

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz