« Najít podobné dokumenty

Praha 17 - Výběrové řízení na parkovací stání v ul. Mrkvičkova (č. 59, č. 81, č. 96)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 17.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva_o_najmu__parkovaciho_mista_pravnicka.pdf
S M L O U VA O N Á J M U PA R K O VA C Í H O S T Á N Í
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku
<br> v platném znění mezi smluvními stranami
<br> Městská část Praha 17
se sídlem Žalanského 291/12b,163 02 Praha 6 - Řepy
zastoupená: Mgr.Alenou Kopejtkovou,starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Číslo účtu: 9021-2000700399/0800
<br> (dále jen pronajímatel“)
<br> a
<br> Firma (přesný název dle veřejného rejstříku) <,>
se sídlem …………………………
zastoupený/á: ………………………………
IČO: ………………………………
DIČ: ………………………………
Bankovní spojení: ………………………… <.>
Číslo účtu: …………………………………
<br> (dále jen „nájemce“)
<br> Čl.I
Předmět nájmu
<br> Pronajímatel je Obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.HMP,Statut hlavního města Prahy <,>
v platném znění,svěřena správa pozemku parcelní číslo 1502/168,v katastrálním území Řepy,obec
Praha,zapsaného v katastru nemovitostí na LV č.82 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu <,>
Katastrální pracoviště Praha,k němuž vykonává vlastnická práva.(dále jen „Pozemek“) Pronajímatel
na Pozemku vybudoval parkovací plochu s parkovacími stáními pro motorová vozidla kategorie M1 a
N1,jejichž parametry nepřesahují šířku 1,9 m,délku 5,1 m a celkovou hmotnost 3,5 t.Kolaudační
souhlas na parkoviště byl vydán dne 26.9.2019 dne pod sp.zn.S-ÚMČP 17 012928/2019/4
<br> Čl.II
Účel nájmu
<br> Pronajímatel tímto pronajímá nájemci část Pozemku,a to konkrétně parkovací stání č.xx o výměře
12,5 m2 vyznačené na plánku tvořícím Přílohu č.1 této smlouvy (dále jen "Parkovací stání") <.>
Parkovací stání je pronajato nájemci za účelem parkování osobního motorového pro vlastní potřebu <.>
Nájemce je povinen pronajímateli hradit sjednané nájemné <.>
<br> Čl.III
Doba nájmu
<br> Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou <.>
<br>
<br> Článek IV
Výše nájemného a způsob úhrady
<br> 1.Nájemce je pronajímateli povinen hradit nájemné ve výši 967,50,- Kč (Slovy: Devět set šedesát sedm
korun českých a padesát halé...
Smlouva_o_najmu__parkovaciho_mista_fyzicka.pdf
S M L O U VA O N Á J M U PA R K O VA C Í H O S T Á N Í
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku
<br> v platném znění mezi smluvními stranami
<br> Městská část Praha 17
se sídlem Žalanského 291/12b,163 02 Praha 6 - Řepy
zastoupená: Mgr.Alenou Kopejtkovou,starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Číslo účtu: 9021-2000700399/0800
<br> (dále jen pronajímatel“)
<br> a
<br> Pan/Paní
titul,jméno(a),příjmení,titul <,>
datum narození …………………………
bytem: (přesná adresa dle průkazu totožnosti)
<br> (dále jen „nájemce“)
<br> Čl.I
Předmět nájmu
<br> Pronajímatel je Obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.HMP,Statut hlavního města Prahy <,>
v platném znění,svěřena správa pozemku parcelní číslo 1502/168,v katastrálním území Řepy,obec
Praha,zapsaného v katastru nemovitostí na LV č.82 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu <,>
Katastrální pracoviště Praha,k němuž vykonává vlastnická práva.(dále jen „Pozemek“) Pronajímatel
na Pozemku vybudoval parkovací plochu s parkovacími stáními pro motorová vozidla kategorie M1 a
N1,jejichž parametry nepřesahují šířku 1,9 m,délku 5,1 m a celkovou hmotnost 3,5 t.Kolaudační
souhlas na parkoviště byl vydán dne 26.9.2019 dne pod sp.zn.S-ÚMČP 17 012928/2019/4
<br> Čl.II
Účel nájmu
<br> Pronajímatel tímto pronajímá nájemci část Pozemku,a to konkrétně parkovací stání č.xx o výměře
12,5 m2 vyznačené na plánku tvořícím Přílohu č.1 této smlouvy (dále jen "Parkovací stání") <.>
Parkovací stání je pronajato nájemci za účelem parkování osobního motorového vozidla pro vlastní
potřebu.Nájemce je povinen pronajímateli hradit sjednané nájemné <.>
<br> Čl.III
Doba nájmu
<br> Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou <.>
<br>
<br> Článek IV
Výše nájemného a způsob úhrady
<br> 1.Nájemce je pronajímateli povinen hradit nájemné ve výši 752,50,- Kč (Slovy: Sedm set padesát dva
korun českých a padesát haléřů) včetně DPH měsíčně,a to za každý,byť jen započatý měsíc <.>
Nájemné je ...
zadost_o_pronajem_parkovaciho_stani.pdf
ŽÁDOST O
<br> PRONÁJEM PARKOVACÍHO STÁNÍ
pro motorové vozidlo za stanovené nájemné
<br> v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17
<br>
<br>
1.Osobní údaje:
<br> (vyberte jednu z možností uvedených níže)
<br> □ Fyzická osoba
<br> Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> Datum narození: ………………………………………………………………………………………… <.>
<br> Adresa: ………………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Kontakt (telefon/mobil/e-mail): ………………………………………………………………………… <.>
<br> □ Právnická osoba
<br> Název: ………………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Adresa: ………………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> IČ: ………………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> DIČ: ………………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zastoupená:
<br> Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> Datum narození: ………………………………………………………………………………………… <.>
<br> Kontakt (telefon/mobil/e-mail): ………………………………………………………………………… <.>
<br>
<br> 2.Údaje pro vrácení jistiny:
<br> Číslo účtu: ……………………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Název a adresa banky: ……………………………………………………………………………….<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> 3.Přílohy žádosti:
<br> Doklad o trvalém pobytu,bydlišti nebo podnikání na území městské části Praha 17:
<br> (vyberte jednu z možností uvedených níže)
<br> □ úřední výpis z informačního systému
vydá evidence obyvatel v místě trvalého bydliště
<br> □ kopie platné smlouvy o nájmu bytu nebo části bytu
<br> □ kopie potvrzení o členství v bytovém družstvu s právem užívat byt
<br> □ výpis z katastru nemovitostí
<br>
<br> □ výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku spolu s kopií platné smlouvy o nájmu
prostoru nebo části prostoru určeného k podnikání
<br> □ výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku spolu s výpisem z katastru nemovitostí
<br>
Doklad o vozidlu:
<br> kopie osvědčení o reg...
Planek_parkoviste.pdf
<.>.<.> 5
<br> a <.>
<br> lit.<.>.<.> xš,<.>.:.<.>.<.>.xll|!.3.<.> 21\x
Vyhlaseni_park._stani_c._59_81_96.pdf
vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem volných parkovacích stání pro motorová
<br> vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova
v městské části Praha 17
<br> Vyvěšeno dne: 21.3.2024
Adresa: parkovací plocha v ulici Mrkvičkova
<br> Podmínky pronájmu parkovacích stání:
1.Parkovací stání jsou určena pro motorová vozidla kategorie M1 a N1,jejichž parametry uvedené
v technickém průkazu vozidla nepřesahují šířku 1,9 m,délku 5,1 m a celkovou hmotnost 3,5 t <.>
<br> 2.Výše nájemného za 1 parkovací stání činí 752,50,- Kč/měsíc včetně DPH pro fyzickou osobu
a 967,50,- Kč/měsíc včetně DPH pro právnickou osobu <.>
<br> 3.Nájemce je oprávněn využívat parkovací stání výhradně za účelem parkování svého vlastního
vozidla,vozidla mu svěřeného zaměstnavatelem,vozidla mu pronajatého či vypůjčeného na základě
písemné smlouvy nebo vozidla jím pořízeného na leasing či úvěr <.>
<br> 4.Nájemce je oprávněn v průběhu doby nájmu změnit parkované vozidlo písemným oznámením
doručeným městské části Praha 17 s předložením kopie osvědčení o registraci a kopie technického
průkazu nového vozidla a pouze po obdržení souhlasu městské části Praha 17 s touto změnou <.>
<br> 5.Nájemce nesmí pronajaté parkovací stání přenechat do podnájmu třetí osobě XXX ho využívat ke
komerčním účelům <.>
<br> X.Městská část Praha 17 nenese vůči nájemci odpovědnost za škody na vozidle zaparkovaném na
parkovacím stání,věci v něm umístěné ani jakoukoli odpovědnost za jeho ztrátu či odcizení či jinou
újmu na parkovací ploše způsobenou <.>
<br> Podmínky pro přijetí žádosti do výběrového řízení:
Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel,který:
1.má adresu místa trvalého pobytu,bydlí nebo podniká na území městské části Praha 17,což doloží:
<br> - v případě trvalého pobytu úředním výpisem z informačního systému na základě zákona
o evidenci obyvatel <,>
<br> - v případě bydlení platnou smlouvou o nájmu bytu nebo části bytu,potvrzením o svém
členství v bytovém družstvu s právem užívat byt nebo výpi...

Načteno

edesky.cz/d/8903634

Meta

EIA   EIA   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 17      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz