« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěr zjišťovacího řízení
*KUJIXP1RZT2H*
<br>
<br>
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
Číslo jednací: KUJI 29140/2024
Sp.zn.: OZPZ 335/2024
Vyřizuje/telefon: Švíková/564 602 590
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění (dále též
„zákon“ nebo „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
<br> Umístění: Kraj Vysočina
<br> Předkladatel: Kraj Vysočina,IČO: 70890749,Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
<br> Návrhové období: není stanoveno (první vyhodnocení XXXX do X let od schválení koncepce)
<br>
<br> Charakter koncepce:
<br> Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina (dále též „akční plán“ nebo „koncepce“)
definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší.Stanovuje rámec opatření <,>
které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí,zlepšování kvality ovzduší nebo
informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví <.>
<br> Koncepci lze rozdělit do 2 částí a to analytická část (vyhodnocení stávajícího stavu kvality ovzduší
na území kraje a jeho vývoj v uplynulých letech) a návrhová část (přehled opatření pro zlepšování
kvality ovzduší,včetně jejich popisů) <.>
<br> Celkem je v návrhu akčního plánu 16 opatření,jejichž naplňování je v působnosti Kraje Vysočina
nebo Krajského úřadu Kraje Vysočina.Tato opatřené jsou členěna do 3 skupin – skupina průmysl <,>
energetika a zemědělství,skupina doprava a skupina osvětová,informační a poradenská činnost <.>
Součástí akčního plánu j...

Načteno

edesky.cz/d/8888254


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz