« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - 7. zasedání zastupitelstva 17.9.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7. zasedání zastupitelstva 17.9.2023
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č.7
<br> - konáno dne 17.9.2023 ve Vlasenici
<br>
<br> Zapisovatelem byl určen XXX XXXXXX XXXX <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni pan T.Zahradník a pan L.Jakoubek <.>
<br>
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Schválení programu zasedání
<br> 2.Rozpočtové opatření č.5 v roce 2023
<br> 3.Rozpočtové opatření č.6 v roce 2023
<br> 4.Hodnocení hospodaření ve 2.Q roku 2023
<br> 5.Pověření ke kontrole hospodaření obce za 3.Q roku 2023
<br> 6.Schválení dodatku č.1 smlouvy o dílo s panem Ing.Arch.Jiřím Brůhou
<br> 7.Schválení podaní žádosti na MMR,Program 117D551
<br> 8.Schválení převedení návrhu Změny č.1 ÚP Lhota - Vlasenice do jednotného
<br> standardu ÚP
<br> 9.Pronájem obecního bytu v budově bývalé školy v obci Vlasenice č.p.38
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
<br> zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.4 konaného
<br> dne 17.9.2023 ve Vlasenici <.>
<br> Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
<br> Usnesení č.7/1/2023 bylo schváleno
<br>
<br> 2.Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.5 za rok 2023.Rozpočtové
<br> opatření schválil starosta obce dne 1.6.2023 <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí 5.rozpočtové opatření za rok 2023,ve
<br> výši 163 082,95 Kč <.>
<br>
<br> 3.Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.6 za rok 2023.Rozpočtové
<br> opatření schválil starosta obce dne 1.7.2023 <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí 6.rozpočtové opatření za rok 2023 ve
<br> výši -93 848,31 Kč <.>
<br>
<br> 4.Pan M.Pechek (předseda kontrolního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením
<br> kontroly plnění úkolů plynoucích z usnesení obecního zastupitelstva a kontrolou dodržov...

Načteno

edesky.cz/d/8840536

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz